متن مناسب دخترم

متن های بسیار خاص برای دخترم | متن تبریک تولد برای دخترم

زمان مطالعه : 34 دقیقه

آیا بدنبال پیام مناسب برای ارسال به دخترتان هستید؟ ارسال یک پیام خوب برای دخترتان تحت تأثیر احساسات و شخصیت او قرار می گیرد. شما باید درک کنید که او چه چیزی را دوست دارد و چگونه دوست دارد با او رفتار شود. یک پیام کامل باید استثنایی باشد و دقیقاً احساسی را که نسبت به او دارید به تصویر بکشد.

برای کمک به شما در ارائه بهترین ، شیرین ، دلگرم کننده ، شاد و پیامهای انگیزشی برای دخترتان ، ما پیامهای زیر را برای دختر ارائه کرده ایم.

 

تو برای من بسیار خاص هستی. خوشحال و راحت بودن در زندگی ، مهم ترین خواسته من برای تو است ، دوستت دارم و همیشه دوستت خواهم داشت.
You are very special to me. Being happy and comfortable in life is my most important wish for you, I love you and I will always love you.

 

هربار که لبخند می زنی یادم می آید که چقدر خوشبختم که تو را دارم. تو هدیه با ارزش من از طرف خدا هستی. دوستت دارم عشقم
Every time you smile I remember how lucky I am to have you. You are my precious gift from God. I love you my love

 

تو دختری بیشتر از یاقوت سرخ و الماس هستی. خیلی خوشبختم که تو را در زندگی ام دارم.
You are more of a girl than rubies and diamonds. I am very happy to have you in my life.

 

در این خانواده تو قشننگ ترینن و خاص ترین عضو ما هستی. همه ما تو را خیلی دوست داریم.
In this family, you are the most beautiful and special member of us. We all love you very much.

 

 مهم نیست که کجا زندگی می کنید یا بزرگ می شوید ، من همیشه اینجا خواهم بود ، پشت سر شما ایستاده ام … شما را تشویق می کنم تا به رویاهایتان برسید. دخترم ، دوستت دارم.
No matter where you go in life or who you grow up to be, I’ll always be right here, standing behind you… encouraging you to live your dreams. My daughter, I love you.

 

 

به عنوان پدر ، من همیشه مخفیانه از این واقعیت که تو در حال بزرگ شدن هستی متنفرم زیرا می دانم که هر لحظه من را یک قدم به روزی نزدیک می کند که مجبورم دست تو را به مرد دیگری بدهم. بابا دوستت دارم عزیزم
As you father, I have always secretly hated the fact that you are growing up because I know that every passing moment brings me one step closer to the day when I will have to give your hand to another man. Daddy loves you, sweetheart.

 

 

من همیشه فکر می کردم که به شما کمک می کنم تا تبدیل به زنی شوید که می خواستم شما باشید. با این حال ، مادر بودن شما چیزهای زیادی به من آموخت و مرا تبدیل به زنی کرد که امروز هستم. دوستت دارم.
always thought I would help you grow up into being the woman that I wanted you to be. However, being your mother taught me so many things and made me the woman that I am today. I love you.

 

 

روزی که تو وارد زندگی من شدی هیچ چیز مهم نبود. من دیدم شما تبدیل به یک دختر فوق العاده زیبا شده اید. من دعا می کنم فقط بهترین چیز برات پیش بیاد.
The day you came into my life nothing else mattered. I have seen you grow into a wonderful beautiful girl. I pray that only the best thing will come your way.

 

 

روزی که دخترم به دنیا آمد متوجه شدم که برق چشم های او چراغ راهنمای من و لبخند او ، هدف زندگی من است. دوستت دارم.
On the day my daughter was born I realized that the sparkle in her eyes was my guiding light and her smile, my life’s purpose. I love you.

 

 

در زندگی من ، تو خورشیدی هستی که هرگز محو نمی شود و ماهی که هرگز کم رنگ نمی شود. بدرخش فرزندم دوستت دارم.
In my life, you are the sun that never fades and the moon that never wanes. Shine on, my child. I love you.

 

 

شما به من انگیزه می دهید که یک پدر عالی باشم ، در کنار شما هرگز غمگین نیستم. شما یکی از دلایلی هستید که من می خواهم موفق شوم و چرا زندگی من بسیار زیبا است. دوستت دارم.
You motivate me to be an awesome dad, with you around I am never sad. You are one of the reasons I want to be successful, and why my life is so beautiful. I love you.

 

 

وقتی دخترم را در آغوش نگیرم ، زندگی ام ناقص است ، احساساتم کم می شود و قلبم از تپش می گذرد. دوستت دارم.
My life feels incomplete, my emotions deplete and my heart skips a beat, when I don’t hug my daughter who is so sweet. I love you.

 

 

زندگی من یک افسانه است زیرا حول یک شاهزاده خانم – دختر زیبای من – می چرخد. دوستت دارم.
My life is a fairy tale because it revolves around a princess – my beautiful daughter. I love you.

 

 

پدربزرگت همیشه به من می گفت صادق و راستگو باش. من خوشحالم که این کار را کردم ، زیرا کارما به من دختری دوست داشتنی مانند شما داد. دوستت دارم.
Your grandpa always told me to be honest and true. I am glad I did, because karma blessed me with a lovely daughter like you. I love you.

 

 

زیبایی درون و بیرون شما بسیار جذاب است. خدا را شکر می کنم که دختری دوست داشتنی به من داد.
It is the beauty inside and outside you that is so charming. I am grateful to God for giving me a lovely daughter.

 

هر وقت به زنی فکر می کنم که همیشه می خواستم باشم ، به تو نگاه می کنم. من افتخار می کنم که می بینم شما نه تنها در رویاهای خود ، بلکه در رویاهای من نیز زندگی می کنید. دوستت دارم.
Whenever I think of the woman that I always wanted to be, I look at you. I am proud to see you living not only your dreams, but mine too. I love you.

 

 

 

بعضی وقتا از دستم عصبانی میشی گاهی از دستت عصبانی می شوم. اما ما هنوز از بودن کامل مادر و دختر لذت می بریم زیرا بدون یکدیگر واقعاً دیوانه خواهیم شد. دوستت دارم
Sometimes you are mad at me. Sometimes I am mad at you. But we still enjoy being the perfect mother-daughter pair because we would really go mad, without each other. I love you

 

تمام مشکلات زندگی من فقط یک راه حل ساده دارد – بغل کردن دخترم.
All my life’s problems have just one simple solution – a hug from my daughter.

 

آیا می دانید چگونه داستان زندگی والدین شما از حالت عادی به خارق العاده تبدیل شد؟ وقتی آنها مادر و پدر دختری شیرین مثل شما شدند. عاشقت هستیم دخترم.
Do you know how your parents’ life story changed from normal to extraordinary? When they became the mother and father of a sweet girl like you. We love you my daughter.

 

در تمام دوران کودکی اش ، من به این فکر می کردم که چه چیزی می توانم به دختر کوچکم بیاموزم. من می دانم که کار خوبی انجام دادم زیرا اکنون که او بزرگ شده است ، به این فکر می کنم که چه چیزی می توانم از او یاد بگیرم.
Throughout her childhood, I kept thinking about what I could teach my little daughter. I know I did a good job because now that she’s grown up, I am thinking about what I can learn from her.

 

مادری تنها شغلی است که من دوست داشتم اضافه کار کنم و حتی یک پولی دریافت نکنم – همه اینها بخاطر این بود که دختری دوست داشتنی مثل شما را در زندگی خود داشتم. دوستت دارم.
Being a mom is the only job I would like to work overtime and not even get paid – it was all because I had a lovely daughter like you in my life. I love you.

 

علائم بارداری که من بعد از تولد دخترم روی شکمم گذاشتم بهترین خالکوبی هایی هستند که می توانم انجام دهم. آنها نشانه آغاز سفر زیبای مادری هستند. دوستت دارم.
The pregnancy marks I got on my tummy after my daughter’s birth are the best tattoos I could have ever got. They signify the beginning of the beautiful journey of motherhood. I love you.

 

عزیزترین دختر من … اجازه نده کسی تو را مسلم بداند ، همیشه سرت را بالا بگیر. هرگز باور خود را متوقف نکنید ، فقط جلو بروید و آسمان را هدف بگیرید. دوستت دارم.
My dearest daughter… don’t let anyone take you for granted, always hold your head up high. Never stop believing in yourself, just go forth and aim for the skies. I love you.

 

دخترم … هیچکس هرگز نخواهد فهمید که چقدر دوستت دارم ، حتی تو. حداقل تا زمانی که خودتان مادر نشوید.
My daughter… no one else will ever know how much I love you, not even you. At least not until you be a mother yourself.

 

عشق پدر شما به شما کمی عجیب است. او همیشه می خواست که شما به عنوان یک خانم زیبا بزرگ شوید ، اما اکنون که شما یک دختر هستید ، او می خواهد که شما دوباره دختر کوچک پدر شوید. دوستت دارم.
Your dad’s love for you is slightly weird. He always wanted you to grow up to be a beautiful lady but now that you are one, he wants you to become daddy’s little girl again. I love you.

 

شما به من انگیزه می دهید تا شگفت انگیزترین پدر جهان شوم ، زیرا من برای دختر زیبای خود چیزی جز بهترین نمی خواهم. دوستت دارم.
You motivate me to become the world’s most amazing dad, because I want nothing but the best for my beautiful daughter. I love you.

 

The Happiness in our father-daughter relationship is a special type of wealth. The more we use it, the more it grows. I love you.
شادی در رابطه پدر و دختر ما نوع خاصی از ثروت است. هرچه بیشتر از آن استفاده کنیم ، بیشتر رشد می کند. دوستت دارم.

 

Every missed opportunity in my life was well worth it because it eventually led to me having a beautiful girl like you. I love you.
هر یک از فرصت های از دست رفته در زندگی من کاملاً ارزش آن را داشته است زیرا در نهایت باعث شد من دختری زیبا مانند شما داشته باشم. دوستت دارم.

 

A responsible and intelligent daughter like you is the most important contribution any parent can make to this world. I’m glad I was one of the lucky few to be able to do it.
یک دختر مسئول و باهوش مانند شما مهمترین سهم هر پدر و مادری در این دنیا است. خوشحالم که من یکی از معدود افراد خوش شانس بودم که توانستم این کار را انجام دهم.

 

I try to be the best mother everyday because I have to catch up with a daughter who is the best of the best… I love you baby.
من سعی می کنم هر روز بهترین مادر باشم زیرا باید با دختری برخورد کنم که بهترین بهترین است … دوستت دارم عزیزم.

 

 

Being a parent to a lovely girl like you has always been our greatest wish, our greatest privilege, our greatest dream and our greatest pleasure. I love you my daughter.
پدر و مادر بودن برای دختری دوست داشتنی مثل شما همیشه بزرگترین آرزو ، بزرگترین امتیاز ، بزرگترین رویا و بزرگترین لذت ما بوده است. عاشقت هستم دخترم.

 

You are more valuable than silver, gold or platinum. Not because you are my daughter, but because you are the kindest and most wonderful person I have ever seen. I love you
شما ارزشمندتر از نقره ، طلا یا پلاتین هستید. نه به این دلیل که شما دختر من هستید ، بلکه به این دلیل که تو مهربان ترین و فوق العاده ترین فردی هستی که دیده ام. دوستت دارم

 

 

When you walk, I feel like an angel is dancing. When you smile, I feel like the sun is shining. When I look in your eyes, I feel that my life is amazing. I love you.
وقتی راه می روید ، احساس می کنم یک فرشته در حال رقصیدن است. وقتی لبخند می زنی ، احساس می کنم خورشید می درخشد. وقتی به چشمان شما نگاه می کنم ، احساس می کنم زندگی من شگفت انگیز است. دوستت دارم.

 

 

Our dearest daughter, you are the wheel that keeps our lives spinning and you are the reason why we are always smiling. We love you.
عزیزترین دختر ما ، تو چرخی هستی که زندگی ما را می چرخاند و تو دلیلی هستی که ما همیشه لبخند می زنیم. ما شما رو دوست داریم.

 

You will never be able to understand how much I love you until the day you become a mother yourself. Till that happens, just remember that mommy’s always there for you… no matter what. I love you.
تا روزی که خودت مادر نشی هرگز نمی توانی بفهمی چقدر دوستت دارم. تا زمانی که این اتفاق بیفتد ، فقط به یاد داشته باشید که مادر همیشه در کنار شماست … مهم نیست در هر صورت. دوستت دارم.

 

Precious, Priceless, Pristine, Pure, Prized and Perfect – this is what a mother-daughter bond looks like in words. I love you.
گرانبها ، بی قیمت ، بکر ، خالص ، با ارزش و کامل-این پیوند مادر و دختر در کلمات به نظر می رسد. دوستت دارم.

 

If you ever need warm hugs and any place to call your home, remember that I will always be there for you, my cutie pie. I love you so much.
اگر تا به حال به آغوش گرم و هر مکانی برای تماس با خانه خود نیاز داشتید ، به یاد داشته باشید که من همیشه در کنار شما هستم ، پای ناز من. من خيلي تو را دوست دارم.

 

Maybe you grew up and became a mother yourself, but you will always be my daughter and I will always love you like a little 3 year old girl.
شاید شما بزرگ شده اید و خودتان مادر شده اید ، اما شما همیشه دختر من خواهید بود و من همیشه شما را مانند یک دختر کوچک 3 ساله دوست خواهم داشت.

 

 

This life is not easy, and you have to face many difficulties to achieve your dreams. Sometimes a single person can not bear everything all alone. Always remember, I will be there for you. You are my daughter, and I love you so much, and I will support you in every possible way.
این زندگی آسان نیست و برای رسیدن به رویاهایتان باید با مشکلات زیادی روبرو شوید. گاهی یک فرد مجرد نمی تواند همه چیز را به تنهایی تحمل کند. همیشه به یاد داشته باشید ، من در کنارتان هستم. شما دختر من هستید و من شما را بسیار دوست دارم و از هر طریق ممکن از شما حمایت خواهم کرد.

 

I remember the moment when you called me Dad for the very first time, and i loved you so much that I could do anything to save that precious moment. Now you have all grown up, and I want to tell you that my love for you is still the same, and I could do anything to make you happy. I love you.
من آن لحظه را به یاد می آورم که برای اولین بار مرا بابا صدا کردی و من آنقدر تو را دوست داشتم که می توانستم برای نجات آن لحظه ارزشمند هر کاری انجام دهم. حالا شما همه بزرگ شده اید ، و من می خواهم به شما بگویم که عشق من به شما هنوز یکسان است و من می توانم برای خوشحال کردن شما هر کاری انجام دهم. دوستت دارم.

 

 

It does not matter what you want with your life, where ever you go, who you choose to be your life partner. I just want to say that I will always be by your side encouraging you to live your life like the way you want it.
I love you.
مهم نیست که در زندگی خود چه می خواهید ، هر کجا که می روید ، چه کسی را برای شریک زندگی خود انتخاب می کنید. فقط می خواهم بگویم که همیشه در کنار شما هستم و شما را تشویق می کنم تا زندگی خود را آنطور که می خواهید زندگی کنید.
دوستت دارم.

یکی از بهترین هدایایی که میتواند خانم ها و دختران سوپرایز و خوشحال کند گل می باشد. و شما میتوانید با خرید آنلاین گل دختر خود را سوپرایز نمایید.

Being a father is tough. I have always hated the fact that one day you will grow up, and I will have to give your hand to another man, and you will leave me. But remember that you father will always love you where ever you go, and you will always have a place in his heart and his home. I love you dear.
پدر بودن سخت است. من همیشه از این واقعیت متنفر بودم که روزی بزرگ می شوی و من مجبورم دست تو را به مرد دیگری بدهم و تو مرا ترک خواهی کرد. اما به یاد داشته باشید که پدر شما همیشه در هر کجا که باشید شما را دوست خواهد داشت و همیشه در قلب و خانه او جایی خواهید داشت. عاشقتم عزیزم.

 

After you were born, every single moment of my life I have thought if I am a good parent or not? Have I treated you well as you how you deserved it or not? I simply love you so much that I can not see tears in your eyes. I wish that I would become the best parent in this whole world.
بعد از به دنیا آمدن شما ، هر لحظه از زندگی ام به این فکر کرده ام که آیا والدین خوبی هستم یا نه؟ آیا من مثل شما با شما آنطور که شایسته آن هستید برخورد کردم یا نه؟ من فقط آنقدر دوستت دارم که نمی توانم اشک در چشمان تو ببینم. ای کاش بهترین پدر و مادر در این دنیا می شدم.

 

I was always so protective, and I wanted you to be exactly like me. But I realize, you are your personality, rather you have changed me. I am your mother because of you and being your mom made me women I am today. I love you so much.
من همیشه بسیار محافظ بودم و می خواستم شما دقیقاً شبیه من باشید. اما متوجه می شوم ، شما شخصیت شما هستید ، بلکه من را تغییر داده اید. من مادر تو هستم به خاطر تو و مادرت بودن من را تبدیل به زنانی کرد که امروز هستم. من خيلي تو را دوست دارم.

 

When you were born, your tiny hands were holding my finger and your eyes were sparkling and on that day you have given my life a new purpose. I love you so much. You are my guiding light.
وقتی به دنیا آمدید ، دستان کوچک شما انگشت مرا گرفته بود و چشمان شما برق می زد و در آن روز شما به زندگی من یک هدف جدید دادید. من خيلي تو را دوست دارم. تو چراغ راهنمای من هستی

 

You have always motivated me to be an excellent father, and you are one of the biggest reason that my life is so successful. I worked hard for you, and now I have achieved success. You are my secret guiding light. I love you, my dear.
شما همیشه به من انگیزه می دهید که یک پدر عالی باشم ، و شما یکی از بزرگترین دلایلی هستید که زندگی من اینقدر موفق است. من برای شما سخت کار کردم و اکنون به موفقیت دست یافته ام. تو چراغ راهنمای مخفی من هستی دوستت دارم عزیزم.

 

With you around, I can quickly overcome even the hardest of misfortunes. You are my strength. I am very lucky to have you dear. Your dad loves you.
با شما در اطراف ، من به سرعت می توانم بر سخت ترین بدبختی ها غلبه کنم. تو قدرت من هستی من بسیار خوش شانس هستم که شما را دارم عزیزم. بابات دوستت داره

 

Being a single mother was tough, but you have always given me strength and motivation. I love you so much.
مادر مجرد بودن سخت بود ، اما شما همیشه به من قدرت و انگیزه می دادید. من خيلي تو را دوست دارم.

 

Sometimes I fear that when you grow up, you will become someone else, and I would miss my beautiful little princess. I hope that the time stops, and you will always be my sweet daughter.
گاهی اوقات می ترسم که وقتی بزرگ شدی تبدیل به شخص دیگری شوی و من دلم برای شاهزاده خانم کوچک و زیبا تنگ می شود. امیدوارم زمان متوقف شود و شما همیشه دختر نازنین من باشید.

 

I love you. I think I can not be able to hand you over to another man in your marriage. I am afraid that I would lose you forever.
دوستت دارم. من فکر می کنم نمی توانم شما را در ازدواج شما به مرد دیگری بسپارم. می ترسم که تو را برای همیشه از دست بدهم.

 

You are the only person in my life who I do not even think I see crying. I love you so much. I wish I could give you all the happiness in the world.
تو تنها کسی در زندگی من هستی که حتی تصور نمی کنم او را در حال گریه کردن ببینم. من خيلي تو را دوست دارم. کاشکی می تونستم تمام خوشبختی های جهان را به شما هدیه دهم.

 

I am very sorry for all the scolding and punishment I have given you, but I do not regret it because you are a fine and successful women because of me being strict. Even though, I still feel sad when I think about it. I Love you so much, and I am proud of you. You have proven to be the best daughter in the world.
من به خاطر همه سرزنش ها و تنبیه هایی که به شما کرده ام بسیار متاسفم ، اما پشیمان نیستم زیرا شما به دلیل سختگیری من ، خانم خوب و موفقی هستید. با وجود این ، وقتی به آن فکر می کنم هنوز احساس غم می کنم. خیلی دوستت دارم و بهت افتخار می کنم. شما ثابت کرده اید که بهترین دختر جهان هستید.

 

Being a father is tough. I have always hated the fact that one day you will grow up, and I will have to give your hand to another man, and you will leave me. But remember that your father will always love you where ever you go, and you will always have a place in his heart and his home. I love you dear.
پدر بودن سخت است. من همیشه از این واقعیت متنفر بودم که روزی بزرگ می شوی و من مجبورم دست تو را به مرد دیگری بدهم و تو مرا ترک خواهی کرد. اما به یاد داشته باشید که پدر شما همیشه شما را در هر کجا که دوست دارید دوست خواهد داشت و شما همیشه در قلب و خانه او جایی خواهید داشت. عاشقتم عزیزم.

 

My dear daughter, you are special. Respect yourself and never let anyone take you for granted. Aim high and have faith in yourself. You can do anything. I believe in you, and I love you so much.
دختر عزیزم ، تو خاص هستی. به خود احترام بگذار و هرگز اجازه نده کسی شما را بدیهی فرض کند. هدف را بالا ببرید و به خودتان ایمان داشته باشید. تو میتوانی هر کاری انجام دهی. من به تو ایمان دارم و خیلی دوستت دارم.

 

I love you so much. You or anyone else have no idea how much I love you. You will eventually understand when you became a mother yourself.
من خيلي تو را دوست دارم. تو یا هر کس دیگری نمی داند که چقدر دوستت دارم. وقتی مادر می شوید ، سرانجام می فهمید.

 

You have always encouraged me to become the most amazing father because I always wanted best for my sweet daughter. I love you.
شما همیشه مرا تشویق کرده اید که شگفت انگیزترین پدر شوم زیرا من همیشه بهترین ها را برای دختر نازنینم می خواستم. دوستت دارم.

 

I feel so lucky to have such a talented, responsible and beautiful daughter. You are my pride, dear. Always respect yourself and have confidence, you can do wonders in this world. I love you so much.
من بسیار خوش شانس هستم که چنین دختری با استعداد ، مسئولیت پذیر و زیبا دارم. تو افتخار من هستی عزیزم همیشه به خود احترام بگذارید و اعتماد به نفس داشته باشید ، می توانید در این دنیا معجزه کنید. من خيلي دوستت دارم.

 

We hate it when you make the wrong decisions, but you should remember that we will always be by your side no matter what and we will carry you when you fall and we will rejoice and celebrate when you have achieved success.
Your parents love you, princess.

من بسیار خوش شانس هستم که چنین دختری با استعداد ، مسئولیت پذیر و زیبا دارم. تو افتخار من هستی عزیزم همیشه به خود احترام بگذارید و اعتماد به نفس داشته باشید ، می توانید در این دنیا معجزه کنید. من خيلي تو را دوست دارم. …

 

متن های مناسب برای تولد دخترم

داشتن یک دختر یکی از بزرگترین لذتهایی است که می توانید در زندگی داشته باشید ، اما اینکه بدانید دقیقاً چه چیزی برای تولد او به ارمغان می آورید فوق العاده دشوار است. حداقل این که بدانید برای پیام تولد او چه بنویسید چندان هم سخت نیست ، زیرا ما چند آرزو برای تولد دختران داریم!

اگر به دنبال این هستید که چگونه به دخترتان بگویید که چقدر برای شما اهمیت دارد ، دیگر به دنبال آن نباشید. در اینجا چند پیام تولد وجود دارد که امیدوارم برای روز ویژه دخترتان مورد توجه شما قرار گیرد.

 

My Daughter! You are the best gift of God to us. You are the one who shook my heart with enthusiasm when you were created and included God in all his greatness in your pure heart. Happy Birthday.
دخترم! تو بهترین هدیه خدا به ما هستی. تو همانی هستی که با خلق شدنت قلب مرا از شوق لرزاندی و خدا رابا تمام عظمتش در قلب پاک خود گنجاندی. تولدت مبارک.

 

Dear Daddy! I congratulate you on every flower in the world, but I know that all of them are jealous, because you are the only flower in the garden of my heart.
عزیز دل بابا! میلاد تو رابه تک تک گل‌هاي‌ دنیا تبریک می گویم ولی میدانم همه ی‌شان حسودی می کنند، چون تو تنها گل باغچه قلب من هستی.

 

Happy birthday to my darling daughter! You are unbelievably precious to me, and I hope you realize that you are my everything. May your birthday be filled with splendor and love.
تولد دختر عزیزم مبارک! شما برای من به طرز باورنکردنی ارزشمند هستید و امیدوارم بدانید که شما همه چیز من هستید. باشد که روز تولد شما پر از شکوه و عشق باشد.

 

A daughter as sweet and loving as you is hard to come by, and I am so fortunate that I was blessed with a wonderful daughter like you. May your birthday be filled with lots of presents and cake.
به دست آوردن دختری به اندازه شما شیرین و دوست داشتنی است ، و من آنقدر خوش شانس هستم که از دختری فوق العاده مانند شما برخوردار شدم. باشد که روز تولد شما پر از هدیه و کیک فراوان باشد.

 

The day you were born was the greatest moment of my life. I am so grateful that I have a daughter as honest, beautiful, and intelligent as you. Happy birthday to my baby girl!
روزی که به دنیا آمدی بزرگترین لحظه زندگی من بود. من بسیار سپاسگزارم که دختری به اندازه شما صادق ، زیبا و باهوش دارم. تولد دخترم مبارک باد!

 

 

There are many things I wish for you in life: success, good health, and fortune are just a few. But there is one thing I wish for you above all others, to know the joy of having a daughter to smoother in love.
چیزهای زیادی برای شما در زندگی آرزو می کنم: موفقیت ، سلامتی و ثروت تنها چند مورد است. اما من یک چیز را برای شما بیش از هر چیز دیگری آرزو می کنم ، این است که لذت داشتن دختری را برای هموارتر شدن عشق بدانید.

 

You renew my faith in the world because any world that has as incredible a person as you in it is one that can only be good. You are such an inspiration to me, and I hope you feel surrounded by love and warmth on your birthday.
. شما ایمان من را به جهان تجدید می کنید زیرا هر دنیایی که به اندازه شما فردی باورنکردنی دارد ، دنیایی است که فقط می تواند خوب باشد. شما برای من الهام بخش هستید و امیدوارم در روز تولد خود احساس محبت و گرما کنید.

 

My daughter, time passes very quickly. The other day you could hardly stand, and now I see how you run the world! It has been very enjoyable to watch you grow up, and I know that only greatness is in front of you. May your birthday be as spectacular as yours.
دخترم ، زمان خیلی به سرعت می گذرد. درست روز دیگر شما به سختی می توانستید بایستید ، و حالا من می بینم که چگونه دنیا را اداره می کنید! تماشای بزرگ شدن شما بسیار لذت بخش بوده است ، و من می دانم که فقط بزرگی در پیش روی شماست. باشد که روز تولد شما نیز مانند شما دیدنی باشد.

 

I never knew I could love someone like this, but the day you entered my life, all my love for you sank. Thank you for showing me how wonderful it is to be a parent. Happy birthday baby girl!
من هرگز نمی دانستم که می توانم کسی را این گونه دوست داشته باشم ، اما روزی که شما وارد زندگی من شدید تمام عشق من به شما غرق شد. ممنون که به من نشان دادید والد بودن چقدر فوق العاده است. تولد دختر عزیزم مبارک!

 

From the day you first came home from the hospital, you ruled our house like a little tyrant. Now, on your birthday, we must treat you like a queen. Happy birthday my beautiful girl
از روزی که برای اولین بار از بیمارستان به خانه آمدید ، مانند یک مستبد کوچک بر خانه ما حکومت کردید. اکنون ، در روز تولد شما ، ما باید با شما مانند یک ملکه رفتار می کنیم. تولدت مبارک دختر قشنگم

 

Happy birthday to my beloved daughter who deserves only the very best on her special day. I promise you that I will devote the rest of my life to providing you with unlimited love and affection.
تولدت مبارک برای دختر محبوبم که در روز خاص خود لیاقت بهترین ها را دارد. من به شما قول می دهم که بقیه عمر خود را وقف ارائه عشق و محبت بی حد و حصر به شما می کنم.

 

My Daughter! For your father, your birth is the sweetest excuse with which you can sympathize with the sufferings of life and live in the midst of these hasty days. Christmas is my ascension when I say thank you for your birthday.
دخترم! برای پدرت تولد تو شیرین‌ترین بهانه‌ ایست که می توان با ان به رنج‌هاي‌ زندگی هم دل بست و در بین این روزهای شتاب زده زیست. میلاد تو معراج دست‌هاي‌ من است وقتی تولدت را شکر میگویم.

 

My daughter, you have achieved a lot in life and I am not proud of the woman you have become. May your year be full of continuous success and endless love
دخترم ، تو در زندگی به موفقیت های زیادی دست یافته ای و من به زنی که تبدیل شده ای افتخار نمی کنم. باشد که سال شما مملو از موفقیت های مستمر و عشق بی پایان باشد.

 

. The depth of your kindness and love affects not only my life but the lives of everyone you meet. You are very compassionate in your life and have always taken care of your parents. Happy birthday my daughter
به عمق مهربانی و محبت شما نه تنها بر زندگی من بلکه بر زندگی همه کسانی که ملاقات می کنید تأثیر می گذارد. شما در زندگی خود بسیار دلسوز هستید و همیشه مراقب والدین خود هستید. تولدت مبارک دخترم

 

My daughter, there is no obstacle for you that will not lead you to your goals. You can do everything easily and I am proud of you so that I can not express them in words.
دخترم هیچ مانعی برای تو وجود ندارد که تو را به اهدافت نرساند. تو همه کار را می توانی به راحتی انجام دهی و من به تو افتخار میکنم به طوری که با کلمات نمی توانم آنها را بیان کنم.

 

 

Whenever I am feeling down in life, I just think of you, because your smile lights up my life. Happy birthday to my vivacious daughter!
هر زمان که در زندگی احساس ناراحتی می کنم ، فقط به تو فکر می کنم ، زیرا لبخند تو زندگی من را روشن می کند. تولد دختر مبارک من مبارک باد!

 

 

. My daughter, you have achieved a lot in life and I am proud of the woman you have become. You must be full of years of consistent success and endless love.
. دخترم ، تو در زندگی به موفقیت های زیادی دست یافته ای و من به زنی که تبدیل شده ای افتخارمی کنم. باید که سال ها پر از موفقیت های مسمتر و عشق بدون پایان باشید.

 

An angel from heaven descended on my lap. The world heard the cry of a child who today is the only excuse for me to laugh. Happy birthday my daughter.
فرشته ای از آسمان فرود آمد در دامان من. دنیا صدای گریه کودکی را شنید که امروز تنها بهانه برای خندیدن من است. تولدت مبارک دخترم.

 

My Daughter! For your father, Milad is the sweetest excuse with which you can sympathize with the sufferings of life and live in the midst of these hurried days. Christmas is the ascension of my hands when I thank you for your birthday.
دخترم! برای پدرت میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آن به رنج های زندگی هم دل بست و در میان این روزهای شتابزده زیست. میلاد تو معراج دست های من است وقتی تولدت را شکر می گویم.

 

You came and God wanted you to be my daughter

And be the best lyric in my office

You came to laugh, God laughed at me

And I called him, he said, “Be my Kosar.”

God bless me to see the bride of flowers

God bless you for being my spruce bride

Happy birthday my sweet girl

تو آمدی و خدا خواست دخترم باشی

و بهترین غزل توی دفترم باشی

تو آمدی که بخندی، خدا به من خندید

و استخاره زدم، گفت کوثرم باشی

خدا کند که ببینم عروس گلهایی

خدا کند که عروس صنوبرم باشی

دختر گلم تولدت مبارک

 

Time passes very quickly. Yesterday you were in my arms and today you are ready to go to high school. I hope you reach a high degree in life. happy Birthday honey.
زمان خیلی زود می‌گذرد. دیروز تو در آغوش من بودی و امروز آماده رفتن به دبیرستان هستی. امیدوارم به درجاتت رفیعی در زندگی برسی. تولدت مبارک عزیزم.

 

 

My heart will always beat for you; My thoughts always revolve around you because you are the most precious gift given to me by God. happy Birthday honey.
قلب من همیشه برای تو خواهد تپید؛ افکار من همیشه حول و خوش تو می‌چرخند زیرا تو گرانبهاترین هدیه‌ای هستی که از طرف خدا به من داده شده است. تولدت مبارک عزیزم.

 

If there is one thing I am sure of, it is that your light has helped me in the darkest times, and I am always thankful for that! I love you my daughter and happy birthday!
اگر از یک چیز مطمون باشم، آن این است که نور تو در تاریک‌ترین زمان‌ها به من کمک کرده است، و من بخاطر آن همیشه شکرگزارم! دوستت دارم دخترم و تولدت مبارک!

 

I spent wonderful years watching you grow up. Now that I look at you. I see a strong, loving, kind and independent woman. I’m so proud to say you’re my daughter. Happy Birthday.
من سال‌های شگفت انگیزی را برای تماشای بزرگ شدنت گذراندم. حالا که به تو نگاه می‌کنم. زنی قدرتمند، دوست داشتنی و مهربان و با استقلال می‌بینم. من خیلی افتخار می‌کنم که می‌گویم دخترم هستی. تولدت مبارک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *