پیام های زیبا برای مادربزرگ + شعر هایی برای مادربزرگ

زمان مطالعه : 22 دقیقه

در این بخش می خواهیم به پیام های زیبا برای مادرپزرگ بپردازیم.

داشتن مادربزرگ نعمتی بزرگ برای هر انسانی می باشد. خیلی از افراد مادربزرگ خود را از دست داده اند ولی همیشه به یاد مهربانی آنان هستند.

در ادامه جملات برازنده مادربزرگ ها را به اشتراک خواهیم گذاشت تا شما بهترین آن ها را برای فرشته های زمینی ارسال کنید.

پیام های زیبا برای مادربزرگ

مادربزرگم همیشه می‌گفت:
قلبت که بی‌نظم زد، بدان که عاشقی …
اشکت که بی‌اختیار سرازیر شد، بدان که دلتنگی …
شبت که بی‌خواب گذشت، بدان که نگرانی …
روزت که بی‌شوق آغاز شد، بدان که نا امیدی …
سینه‌ات که بی‌جا آه کشید، بدان که پرحسرتی …
دلت که بی‌دلیل گرفت، بدان که تنهائی …
امروز تو نیستی مادربزرگ، امّا …،
اما من به همهٔ ی آن حرف هایت رسیدم!
ای کاش قبل از رفتنت، چارهٔ این وقت هایی که برام پیش‌بینی کردی را هم می‌گفتی …!

 

My grandmother always said:
Your heart beat irregularly, without a lover…
Tears that flowed involuntarily, without nostalgia…
Saturday that passed without sleep, without worry…
The day that began unhappily, without disappointment…
Breasts that sighed unnecessarily, without any anxiety…
The heart that took no reason, without being alone…
Today you are not a grandmother, but…,
But I got to all that talk!
I wish you would tell me the solution before you left, when you predicted it for me…!

 

کوچه‌ خاطرات من پر از عطر اقاقی‌هاست
پر است از زمزمه دعا‌های مادربزرگ
پر است از گرمی کرسی در دل سرد زمستان
و قصه‌های شیرین و بی‌کینه مادربزرگ
و پر است از صدای خنده‌های شاد و کودکانه‌ی ما

 

The alley of my memories is full of acacia scents
It is full of whispers of grandmother’s prayers
It is full of the warmth of a chair in the cold heart of winter
And the sweet and innocent stories of Grandma
And it is full of the sound of our happy and childish laughter

 

جمعه‌ها را بایدقاب گرفت!
درست مثل همان عکس‌های قدیمی و
خاک گرفته‌ روی دیوار
انگار جمعه‌ها ماندگارترین روز‌های آفرینش‌اند
تلخی‌ها و شیرینی‌هایش، قاب می‌شود
و می‌ چسبد به دیوار خانه دلت
مثل لبخند‌های مادربزرگ در آن عکس‌های قدیمی

 

Fridays should be framed!
Just like the old photos and
Dirt on the wall
Fridays seem to be the most enduring days of creation
Its bitterness and sweetness are framed
And it sticks to the wall of your heart house
Like Grandma’s smiles in those old photos

 

مادربزرگ عزیزم تو گلی خوشبو از بهشت هستی
خداوند تو را خیلی دوستت دارد
پس همیشه دعایم کن
چرا که دعایت سرمای فردای من است

 

Grandmother, you are a fragrant flower from heaven
God loves you very much
So always pray for me
Because prayer is my cold tomorrow

 

طاقت این روز‌های من
مدیون خاطراتی است که بوی قصه‌های شیرین مادربزرگ را می‌دهد …
این حس آشنا مرا با خود تا دور دست‌ها می‌برد …
به آغوش گرم مادربزرگ
به یاد تمام مادربزرگان آسمانی

 

Endure these days of mine
Owes to memories that smell like grandma’s sweet stories…
This familiar feeling takes me far away…
In the warm embrace of the grandmother
Remember all the heavenly grandmothers

 

من در زندگی ام حسرتی ندارم
جز یکبار دیگر بوسیدن
دستهای مادربزرگم

 

I have no regrets in my life
Except kissing once more
My grandmother’s hands

 

خانه‌ مادربزرگ الماس دارد
قصه‌هایش مزه ریواس دارد
در حیاط خانه‌اش احساس دارد
بر در و دیوارهایش یاس دارد
جانمازش رنگی از اخلاص دارد
سجده‌هایش رنگ و بویی خاص دارد

 

Grandma’s house has diamonds
His stories taste like rhubarb
He feels in his backyard
There is despair on its doors and walls
His funeral has a color of sincerity
His prostrations have a special color and smell

 

تک تک قصه‌های مادر بزرگ به حقیقت پیوست
او راست می‌گفت:
همیشه «یکی بود، یکی نبود»
گاهی «رسیدن به هم قسمت نیست»
«بالا رفتیم ماست بود»
«بودنمان راست بود»
«پائین آمدیم دوغ بود»
«عشق همش دروغ بود.»‌
نمی‌دانم این روز‌ها را از کجا دیده بودی مادربزرگ خوبم؟

 

Every single one of Grandma’s stories came true
He was right:
It was always “one, not one”
Sometimes “getting together is not a part”
“We went up was ours”
“We were right”
“We came down, it was doogh”
“Love was all a lie.”
I do not know where you saw these days my good grandmother?

 

مادربزرگ عزیزم
دنیای کودکی‌ام سرشار از طنین دل‌انگیز توست،
تمام خاطرات کودکی‌ام را خط به خط با نام تو نوشته‌ام.
ای فرشته‌ زمینی همیشه تو را می‌ستایم

 

My dear grandmother
My childhood world is full of your heartwarming resonance,
I have written all my childhood memories line by line with your name.
O earthly angel, I will always praise you

 

یاد خانه‌ مادربزرگ بخیر،
آب تنی هندوانه در حوض فیروزه‌ای، بوی نم کاهگل،
ایوان و صدای غل غل سماور و تسبیح مادربزرگ …
فهمیده‌ام مادربزرگ‌ها گوهری تکرار نشدنی هستند.

 

Remember Grandma’s house,
Watermelon body water in turquoise pond, the smell of thatch,
The porch and the sound of the samovar and the rosary of the grandmother غل
I understand that grandmothers are a unique gem.

 

صاحب قشنگ ترین قصه های دنیا
بدون شک مادربزرگ ها هستند
زیبا تر از قصه های آنها ، تار موی سپیدشان بود
که جلوه ای زیبا به قصه ها میداد

 

The owner of the most beautiful stories in the world
Undoubtedly they are grandmothers
More beautiful than their stories was their white hair
Which gave a beautiful effect to the stories

 

در بزرگ عزیز و دوست داشتنی من
بودن آدم‌هایی مثل تو یعنی دنیا هنوز جای قشنگیه برای زندگی و بودن
دستاتو می‌بوسم و برات آرزوی سلامتی دارم.

 

In my dear and beloved big
Being people like you means the world is still a beautiful place to live and be
I kiss your hands and wish you good health.

 

مادر بزرگ خوبم
تو مفهوم خرد، تجسم صبر، دریای دانش و اقیانوس تجربه هستی
از تو باید همیشه آموخت …
عمرت دراز و پربرکت باد.

 

My good grandmother
You are the concept of wisdom, embodiment, patience, the sea of knowledge and the ocean of experience
Your life is blessed

 

مادربزرگ عزیزم
تویی که در تبار معصومانه‌ نگاهت،
چشمان خسته‌ من ستاره می‌چیند.
خوش‌آهنگ‌ترین نغمه‌های هستی نثار قلب خسته و صبورت.
دوستت دارم …

 

My dear grandmother
You who look at the innocent lineage,
My tired eyes are staring.
The most melodious songs of existence offer a tired and patient heart.
I love you …

 

من در طول روز گرفتاری ها و مشکلات گوناگونی دارم
اما وقتی مادربزرگم میخندد
همه ی آنها فراموش می شود

 

I have various troubles and problems during the day
But when my grandmother laughs
They are all forgotten

 

او صورت چروکیده و موهای نقره ای دارد
او هر وقت که شاد است ، ما همه خوشحالیم
آری ، مادربزرگم را می گویم ، فرشته زمینی

 

He has a wrinkled face and silver hair
Whenever he is happy, we are all happy
Yes, I say my grandmother, the earthly angel

 

مادر بزرگ یعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو، صبوری!
مادربزرگ یعنی به تعداد همه روزهای آینده تو ،دلواپسی!
مادربزرگ یعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو، بیداری!
مادربزرگ یعنی بهانه بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پای بالیدن تو چروک شد!
مادربزرگ یعنی بهانه در آغوش کشیدن زنی که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بود!
مادربزرگ یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن…

 

Grandma means as much as all your past days, be patient!
Grandma means worrying about the number of all your future days!
Grandma means waking up to the comfort of all your childhood dreams!
Grandmother is an excuse to kiss the tiredness of the hands that wrinkled for a lifetime!
Grandmother is an excuse to hug a woman who caressed all your years of nostalgia!
Grandmother means the excuse of motherhood again…

 

کفش های کهنه مادربزرگ یادگار سال های خستگی است
یادگار لحظه های پرصداست یادگار پیچ و تاب زندگی است

 

Grandma’s old shoes are a reminder of years of fatigue
It is a relic of noisy moments, a relic of life’s twists and turns

 

مادربزرگ

جملات بلند برای تشکر از مادربزرگ

از اینکه به من اعتقاد داشتید و از من حمایت می کردید سپاسگزارم در حالی که به نظر می رسید دیگران به توانایی های من شک کرده اند. اگر شما نبودید ، من نمی توانستم به همه چیزهایی که تا کنون به دست آورده ام ، برسم. از شما تشکر می کنم که این فشار را در زندگی به من دادید و باعث شدید من باور کنم که اگر اراده و ایمان داشته باشیم هیچ چیز غیر ممکن نیست. من همیشه ارزشهای اخلاقی را که به من آموخته اید به خاطر خواهم داشت. این آموزه های شما است که مرا در هر مرحله از زندگی راهنمایی می کند. دوستت دارم مادربزرگ

 

Thank you for believing in me and supporting me while others seemed to doubt my abilities. If it were not for you, I would not have achieved everything I have ever achieved. Thank you for putting this pressure on me in life and for making me believe that nothing is impossible if we have the will and the determination. I will always remember the moral values you taught me. It is your teachings that guide me through every step of my life.

 

من این نامه را می نویسم تا از شما به خاطر هدیه فوق العاده ای که برایم ارسال کردید تشکر کنم. من کلماتی ندارم که بتوانم بیان کنم چقدر از دیدن یک ژاکت بافتنی دست ساز که مخصوص من ساخته اید ، هیجان زده شدم. ژاکت بسیار راحت و گرم است. برای سفرهای من به کوه ها عالی است. من آن را بسیار دوست دارم. متشکرم از شما مادربزرگ عزیزم.

 

I am writing this letter to say a big thank you to you for the wonderful gift you sent me. I do not have words to express how excited I was to see a hand-knitted sweater that you made specially for me. The sweater is so comfortable and warm. It is perfect for my trips to the hills. I just loved it and I cannot wait to flaunt it to my friends.

 

تو بهترین مادربزرگ من هستی و امیدوارم به زودی شما را ملاقات کنم. حیف که نمی شود بغلت کنم و از ته دل بوسه ای بر پیشانیت بزنم ، اما دیدن تو برایم کافی است. شما با ارزش ترین و بهترین هدیه زندگی من هستید.

 

You are my best grandmother and I hope to see you soon. It is a pity that I can not hug you and kiss your forehead from the bottom of my heart, but seeing you is enough for me. You are the most valuable and best gift of my life.

 

مادربزرگ عزیزم ،‌ هر موفقیتی که به دست بیاورم ،‌ برای شماست. چون تنها کسی که در سختی پشتم ماند ،‌ شما بودی. نمی دانی که چقدر دوستت دارم. دلیل حال خوب من هستی

 

My dear grandmother, ‌ whatever success I have, ‌ for you. Because you were the only one left behind in my hardship. You do not know how much I love you. You are the reason for my well-being

 

شما سرچشمه شادی من هستید ، شما همیشه مرا به اهداف و خواسته هایم تشویق می کنید. این حمایت و راهنمایی شماست که امروز من را به فردی خردمند تبدیل کرده است. از محبت و مراقبت نامحدود شما متشکرم!

You are the source of my happiness, you always encourage me to my goals and desires. It is your support and guidance that has made me a wise person today. Thank you for your unlimited love and care!

 

شما فقط یک مادربزرگ خوب نیستید ، بلکه یک انسان فوق العاده نیز هستید. شما فقط برای خانواده ما بهترین نیستید ، بلکه برای همه مناسب هستید. این شما هستید که به من آموختید چگونه بدون هیچ چشمداشتی به دیگران کمک کنم. دوستت دارم و ممنون که بهترین درس زندگی را به من آموختی.

 

You are not only a good grandmother, but also a wonderful human being. You are not only the best for our family, you are the best for everyone. You are the one who taught me how to help others without any expectations. I love you and thank you for teaching me the best lesson in life.

 

آنچه در مورد گذشته شما شنیدم ، شما یک خانم باور نکردنی بودید، همچنین بزرگترین الهام بخش من. هر چیزی که تا به امروز به دست آورده ام ، همه به خاطر راهنمایی و خرد شماست. هر بچه ای روی این کره خاکی به مادربزرگی مثل شما احتیاج دارد تا در آینده فرد بهتری باشد. متشکرم.

 

What I heard about your past, you’re a great lady, also, my biggest inspiration. Whatever I achieved till today, it’s all because of your guidance and wisdom. Every kid on this earth needs a grandma like you to be a better person in the future. Thank you.

 

ما خوشبخت هستیم ، چون تو مادربزرگ ما هستی. می دانم که همیشه در قلب من خواهی ماند. امیدوارم تنت برای همیشه سلامت باشد. بزودی به خانه ی پر از خاطره ی تو سر خواهم زد. دوستت دارم مادربزرگ عزیزم

 

We are happy, because you are our grandmother. I know you will always be in my heart. I hope you are healthy forever. I will visit your house full of memories soon. I love you baby

 

مادربزرگ عزیز! من تمام کلمات دلگرم کننده ای را که در زمان مشکلات و سختی هایم به من گفتید ، به خاطر خواهم داشت. از همه کارهای خوبی که برای ما انجام می دهید سپاسگزاریم. به طور باور نکردنی دوستت دارم و امیدوارم برای همیشه سایه شما بر روی سر ما باشد.

 

Dear grandmother! I will remember all the encouraging words you said to me during my troubles. Thank you for all the good things you do for us. I love you incredibly and I hope your shadow is on our heads forever.

 

مادربزرگ ها موجوداتی بیش از اندازه دوست داشتنی هستند که داشتن آن ها نعمتی بزرگ می باشد. قلب مهربان آن ها به وسعت دریا است و با تمام وجود به نوه های خود عشق می ورزند و همواره نگران و دلواپس پچه ها و نوه هایشان می باشند. تا زمانی که مادربزرگ هایتان در کنار شما هستند قدر آن ها را بدانید، آن ها را تنها نگذارید و جویایی احوالشان باشید. با مناسبت و بی مناسبت از زحمات و خوبی های آن ها تشکر کنید و قلب مهربان آن ها را به تسخیر خود در آورید تا همواره دعای خیر آن ها بدرقه راه شما در زندگی باشد.

 

Grandmothers are overly lovable creatures and it is a great blessing to have them. Their kind heart is the vastness of the sea, and they love their grandchildren with all their being, and they are always worried and anxious about their grandchildren and great-grandchildren. Appreciate your grandmothers as long as they are with you, do not leave them alone and ask how they are. Occasionally and inappropriately thank them for their efforts and goodness, and conquer their kind hearts so that their good prayers will always accompany you in your life.

 

مادربزرگ قوی و زیبا ام شما را دوست دارم. شما سزاوار زندگی در بهشت هستید. زندگی برای شما بسیار ماجراجویانه بوده است ، برخی روز ها موفق بوده اید و برخی روز ها نیز شکست خورده اید ، اما یک لبخند همیشه بر روی لب شما باقی مانده است

 

My strong and beautiful grandmother loves you. You deserve to live in heaven. Life has been very adventurous for you, some days you have been successful and some days you have failed, but a smile always stays on your lips.

 

 

مادر  بزرگ مهربانم  که از کودکی با داستان هایت
 خو گرفته ام  و بزرگسالی ام را با نقاشی هایت جهت داده ام
چه شیرین است، اختلاط عینیت و ذهنیت در پس نقاشی و قصه هایت.
زیبایم دوستت دارم.  و می توانم در  لایه لایه  چروک های صورتت  زیبایی را ببینم.
جملات زیبا در مورد مادربزرگ
کنار پنجره ی ایوان ، روی طاقچه گلدان بود
درخت سیب ، بهار که میشد صدایم میکرد
سایه اش را می گویم
همان جایی که استکان و قوری برای چای خوردن بود
مادربزرگ یادت هست ؟
دلم همیشه برای قصه های شیرینت تنگ میشد
حالِ تو هم بد می شد اگر حالِ دلم بد می شد
بهار که می آمد ، حوضِ ماهی ها چه خوش رنگ میشد
اصلا تمام خوشبختی ها درونِ خانه ی تو جمع میشد
مادربزرگ یادت هست ؟
با خندیدنت چینیِ شکسته ی دلم بند میشد
دستِ خودم نبود ؛ می مردم اگر یک مو از سرت کم میشد
بهار که می آمد می گفتی : دختری زیبا درونِ کوچه ها قدم می زند
بهار را می گفتی …
وقتی تمامِ درختان به شوقِ دیدنش شکوفه می دهند !
یادت هست ؟

 

My kind grandmother from childhood with your stories
I have become accustomed to directing my adulthood with your paintings
How sweet it is to mix objectivity and subjectivity behind your paintings and stories.
I love you beautiful. And I can see the beauty of facial wrinkles in layers.
Beautiful sentences about grandma
It was on the ledge of the vase next to the porch window
The apple tree called me in the spring
I say its shadow
Where there were cups and teapots for tea
Do you remember your grandmother?
I always missed your sweet stories
Your mood would be bad if my heart was bad
When spring came, how beautiful the fish pond was
Basically, all the happiness was gathered in your house
Do you remember your grandmother?
I was heartbroken by your broken Chinese laughter
It was not my hand; You would die if a hair fell out of your head
When spring came, you would say: A beautiful girl walks through the alleys
You used to say spring…
When all the trees bloom with the desire to see it!
do you remember ?

 

کاش هیچوقت بزرگ نمیشدم تا برای همیشه در آغوش مادربزرگم جا می گرفتم !
آدما تا وقتی کوچک هستند دوست دارند برای مادربزرگشان هدیه بخرند اما پول ندارند
وقتی بزرگتر میشوند ، پول دارند اما وقت ندارند
وقتی هم که پیر میشوند ، پول دارند وقت نیز دارند اما . . . مادر بزرگ ندارن!
به سلامتی همه مادربزرگای دنیا

 

I wish I had never grown up to be in my grandmother’s arms forever!
People like to buy gifts for their grandmother when they are little but they do not have money
When they grow up, they have money but no time
When they get older, they have money and they have time, but. . . They do not have a grandmother!
Cheers to all the grandmothers of the world

 

بشریت ، پیشرفت اخلاقی و انسانی خود را مدیون کهنسالان است
در کهنسالی ، انسان عاقل و فرزانه می شود و
تجربه های خود را به نسل های بعد انتقال می دهد
بدون کهنسالی ، بشریت راکد می ماند

 

Humanity owes its moral and human progress to the ancients
In old age, man becomes wise and prudent and
It transmits its experiences to the next generations
Without old age, humanity will remain stagnant

 

قند خون مادر بزرگ بالاست
دلش اما همیشه  شور می زند برای ما
اشک‌های مادر بزرگ, مروارید شده است در صدف چشمانش
دکترها اسمش را گذاشته‌اند آب مروارید
حرف‌ها دارد چشمان مادر بزرگ گویی زیرنویس فارسی دارد
دستانش را نوازش می کنم داستانی دارد دستانش

 

Grandmother’s blood sugar is high
His heart, however, is always salty for us
Grandmother’s tears have become pearls in the shell of her eyes
Doctors call it cataracts
Professional has the eyes of a grandmother with Persian subtitles
I caress his hands. There is a story about his hands

 

مادربزرگ ، امروز به تو فکر می کردم و لبخندی بر صورتم نقش میبندد.
به یاد همه چیزهایی که به من آموختید ، از شما سپاسگزارم.
به خاطر دارم که در دامان شما نشسته بودم و کتاب قرآن را با صدای بلند می خواندید ،
و همه ی ما از آن نهایت استفاده را میکردیم

 

Grandma, I was thinking about you today and a smile is on my face.
Thank you for remembering everything you taught me.
I remember sitting in your lap and reading the Quran aloud,
And we all made the most of it

 

دو قلب وفادار و واقعی
دنیا بدون تو ناقص خواهد بود.
شما دو نفر از شجاع ترین و مهربان ترین افرادی هستید که می شناسم.
مهم نیست که چه کار می کنید ، عشق شما به دیگران همیشه نشان داده می شود.
دوستتان دارم پدربزرگ و مادربزرگ من

 

Two hearts faithful and true
The world would be incomplete without you.
You are two of the bravest and kindest people I know.
No matter what you do, your love for others will always show.

 

دلتنگی مادر بزرگ

متن برای مادربزرگ فوت شده

پنجشنبه است و

دوباره دلم

برای کسانی که ندارمشان تنگ است.

پنجشنبه است و

چقدر جای خالی مادر بزرگ عزیزم را

زیاد احساس میکنیم.

 

It is Thursday and

I love you again

It is missed by those who do not have them.

It is Thursday and

What a vacancy my dear grandmother

We feel a lot.

 

مادربزرگ، تو رُ خدا ، یک بار دیگر قصه بگو

واسه دلتنگی  دلم، رسا و آهسته بگو

تو عاشقای بی ریاء، اونی که سرفرازه باش

مادربزرگ، تو راوی ، حکایت های تازه باش

 

Grandmother, in the name of God, tell the story one more time

For the nostalgia of my heart, speak directly and slowly

You are sincere lovers, the one who is proud

Grandmother, be the narrator of new stories

واسه دلتنگی ِ دلم، رسا و آهسته بگو

تو عاشقای بی ریاء، اونی که سرفرازه باش

مادربزرگ، تو راوی ، حکایت های تازه باش

 

For the nostalgia of my heart, speak directly and slowly

You are sincere lovers, the one who is proud

Grandmother, be the narrator of new stories

 

تک تک قصه های مادربزرگ به حقیقت پیوست!

او راست می گفت:

همیشه “یک بود یکی نبود”

گــــاهی “رسیدن به هم قسمت نیست”

“بالا رفتیم ماست بود” “بودنمان راست بود”

“پایین آمدیم دوغ بود” “عشق همش دروغ بود”

نمی دانم آن پیر زن

این روزها را از کجا دیده بود؟

 

 

Every single grandmother story came true!

He was right:

It was always “one was not one”

Sometimes “reaching out is not the same”

“We went up was ours” “We were right”

“We came down was doug” “Love was all a lie”

I do not know that old woman

Where had he seen these days?

 

تو ای مادربزرگ من کجا رفتی دلم تنگ است

دگر لبهای خشکم را به روی خنده خواهم بست

دلم میخواهد ای مهرو به سویت پربگیرم من

کنار قبر تو امروز همین حالا بمیرم من

 

Where are you, my grandmother? I miss you

I will close my dry lips with laughter

I want to take you to the sweet suite

I will die by your grave today

 

کاش باشی و بتوان شامه پر کرد از بوی تو،

ای شب بوی شبهای بی بوی من

کجایی ای منِ من؟

کجایی ای من تا جانی دوباره بخشی این من را؟

بی تو این من تهی است، هیچ است و پوچ

با تو این من، من است

آری با تو ای مادر بزرگم…

 

I wish you were and could be filled with your scent,

O the smell of my odorless nights

Where are you from me?

Where are you until Johnny gives me this part again?

Without you, I am empty, nothing and absurd

With you this is me, I am

Yes, with you, my grandmother…

 

 

مادر بزرگ عزیز و دوست داشتنی ام بار سفر بست

و در عروجی ناباورانه سبکبال از خاک به افلاک پر گشود

و ما را در موج سهمگینی از مصیبت و اندوه فرو برد.

 

My dear and loving grandmother traveled

And in an unbelievable ascent, a light ball flew from the earth to the heavens

And plunged us into a terrible wave of misery and sorrow.

 

 مادربزرگ عزیزم خیلی دلتنگم، دلتنگ..

وداع با تو برایم سخت ترین لحظه بود

و هنوز هم چهره آرامت

نقش ذهن خسته ی من است …

 

My dear grandmother, I miss you so much, I miss you ..

Saying goodbye to you was the hardest moment for me

And still a calm face

The role of my tired mind…

 

 

آماده بردن جنازه که شدند، کنارش نشسته بودم و داشتم آخرین خداحافظی را میکردم

همه نوه ها و بچه ها توی خانه بودند…

همین که گذاشتندش روی تخت، دل مان كنده شد

پسرها را که میدیدم که چه طور سرِ دست گرفته بودندش… چطور توی خانه اش میگرداندش… توان ایستادنم نبود… پسرعمه که اذان داد، دیگر صدای گریه همه بلند بود..

بد لحظاتی بود… به عمرم ندیده بودم اینچنین…. و چه ترس و درد و مصیبت حس شدنی ای…

 

 

When they were ready to take the body, I was sitting next to him and saying my last goodbye

All the grandchildren and children were at home …

As soon as they put him on the bed, we were heartbroken

When I saw the boys holding his head … how he was taking him back to his house … I could not stand … my cousin who called the call to prayer, everyone was crying loudly ..

It was a bad moment … I had never seen it like this in my life …. and what a fear and pain and misery you can feel …

 

خدا شما را خسته می بیند و درمانی نیست
او دستانش را دور تو گذاشت و زمزمه کرد:
“بیا پیش من”

با چشمانی اشکبار شما را تماشا کردیم
و دیدمت که از دنیا رفتی
و اگرچه ما شما را بسیار دوست داریم
ما نمی توانیم شما را مجبور به اقامت کنیم.

ضربان قلب طلایی متوقف شد
دستان سخت کوش در حالت استراحت
خدا قلب ما را شکست تا به ما ثابت کند
او فقط بهترین ها را می گیرد

 

 

God sees you tired and there is no cure
He put his hands around you and whispered:
“Come to me”

We watched you with teary eyes
And you saw that you died
And although we love you very much
We can not force you to stay.

The golden heartbeat stopped
Hard working hands at rest
God broke our hearts to prove it to us
He only gets the best

مادربزرگ

شعر برای مادربزرگ

 • پیرزن، چشم و چراغ ماست…
 • مدتی ست در بستر افتاده… درد کهولت و دردهایی ناشی از آن شاید…
 • گاهی بغض میکند و با یک صدای محزون و ناله داری ابیاتی میخواند…
 • یکی از آنها این ست، و چه سوزدار میخواند….

 

 • Old woman, our eyes and lights …
 • He has been in bed for some time … the pain of old age and the pains caused by it, maybe …
 • Sometimes he hates and reads verses with a sad and moaning voice …
 • This is one of them, and what a burner he sings ….

 

 • توی قاب نمی مانی که
 • هر شب که مینشینم به نگاه کردن تصویرت
 • میآیی بیرون
 • من مینشینم در برت
 • و تو آهسته آهسته نگاهم میکنی و لبخند میزنی
 • من
 • لبریز میشوم…

 

 • You do not stay in the frame
 • Every night I sit and look at your picture
 • You come out
 • I’m sitting in Burt
 • And you look at me slowly and smile
 • I
 • I will be overwhelmed …

 

 • فهمیده ام؛ مادربزرگ ها
 • هروقت بمیرند،
 • زود است….‏

 

 • undrestood; Grandmothers
 • Whenever they die,
 • It ‘s early ….
 • undrestood; Grandmothers
 • undrestood; Grandmothers

 

 • حرفهایش
 • مانند یک نخ طلایی هستند که خانواده ما را به هم وصل کرده است.
 • خرد او ،
 • مانند هنری که بسیار سخاوتمندانه و دلپذیر می باشد.

 

 • Her words
 • are like a golden thread that binds our family.
 • Her wisdom,
 • like an art that shares so generously.

 

 • در گلستان های بیشماری
 • که در طول زندگیم دیده ام
 • هیچ گلی ندیده ام که چون
 • گل خاطر تو
 • مرا به بهت و تحیر بکشاند
 • مادر بزرگ
 • به من بگو چطور می توان باور کرد
 • یک آدم همزمان
 • به شکل یک گل
 • ظاهر شود
 • و هم در قالب
 • یک فرشته زیبا
 • به زمین بیاید
 • چطور می تواند لبخند
 • و نوازش توامان باشد
 • به من بگو چرا؟
 • و مهمتر از همه به من بگو این آدم
 • چرا باید خارج از موعد
 • پرواز کند…

 

 • In countless flower gardens
 • Which I have seen throughout my life
 • I have not seen any flower because
 • Flower for you
 • Astonish me
 • Grand mother
 • Tell me how to believe
 • One person at a time
 • In the shape of a flower
 • Appear
 • And also in the form
 • a beautiful angel
 • Come to earth
 • How can he smile
 • And caress together
 • Tell me why?
 • And most importantly, tell me this person
 • Why be out of date
 • Fly…

 

مادربزرگ

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *