جملات زیبا درمورد گل رز | شعر های زیبا برای گل رز

زمان مطالعه : 22 دقیقه

در این مقاله میخواهیم به جملات زیبا درمورد گل رز بپردازیم. همراه ما باشید.

رزها گل های زیبا و کلاسیکی هستند که قرن ها مردم را مجذوب خود کرده است. آنها در طول این سالها با شکوفه های زیبا و خارهای متضاد خود از شاعران ، نویسندگان ، آهنگسازان ، ترانه سرایان و هنرمندان بیشماری الهام گرفته اند. ما بیش از 100 مورد از بهترین احساسات و نقل قول های مربوط به گل رز را جمع آوری کردیم که موضوعات زندگی ، عشق ، زیبایی و خار را پوشش می دهد.

 • گل رز گل عشق است، جهان قرن هاست که آن را تحسین کرده است.
 • The rose is the flower of love, the world has admired it for centuries
 • رز صورتی نشان دهنده امید و انتظار یک عشق شیرین می باشد.
 • The pink rose represents the hope and expectation of a sweet love
 • رز قرمز آه ! نشانه عشق بی پایان می باشد.
 • Red rose Oh! It is a sign of endless love
 • در میان همه گل هایی که در جهان هستند و شکوفه می دهند ،‌ گل رز زیبا ترین آنها می باشد.
 • Of all the flowers, the rose is the most beautiful
 • می توانی شکایت کنی که گل های رز خار دارند یا می توانی خوشحال باشی که خار ها گل رز دارند.
 • You can complain that the roses have thorns or you can be happy that the thorns have roses.
 • گل های رز امضای خدا بر روی زمین هستند ، این امضای زیبا تقدیم تو.
 • Roses are God’s signature on earth, this beautiful signature is dedicated to you.

 

متن ادبی درباره گل رز

دوستان همانند گل های رز هستند ، باید آنها را با دقت بچینید تا خار های آن به شما آسیب نزنند.

Friends are like roses, you have to pick them carefully so that the thorns do not hurt you.

رز های صورتی سمبل امید هستند ، برای کسانی که هنوز امیدوارند که عشق پاک وارد زندگیشان شوند.

Pink roses are a symbol of hope, for those who still hope that pure love will enter their lives.

به گلبرگ های پژمرده گل رز با ناراحتی نگاه نکن زیرا همانند زندگی، گاهی وقت ها قبل از دوباره شکوفه دادن باید پژمرده شد.

Do not look sadly at the withered petals of a rose, because like life, sometimes it must wither before it blooms again.

رابطه دوستی مانند گل رزی می ماند که شکوفه کرده است ،‌اگر به درستی از آن مراقبت نشود ، پژمرده خواهد شد.

A friendship is like a rose that blossoms, if it is not taken care of properly, it will wither.

به راستی که عشق در یک گل رز قرمز خلاصه می شود.

Truly, love is summed up in a red rose.

امیدوارم بگذاری تا رایحه گل رز ، تو را در بر بگیرد و احساس مثبتی به تو هدیه دهد.

I hope you let the rose scent embrace you and give you a positive feeling.

می خواستم برای تو گل رز باشم ،‌اما تو از خار هایم می ترسیدی!

I wanted to be a rose for you, but you were afraid of my thorns!

زیبایی و جذابیت گل رز علاوه بر ظاهرش ، بر عطرش نیز نهفته است.

The beauty and charm of a rose, in addition to its appearance, also lies in its fragrance.

به یاد داشته باش که در طول زمستان، در زیر برف، دانه ای هست که با عشق خورشید در فصل بهار به گل رز تبدیل خواهد شد.

Remember that during the winter, under the snow, there is a seed that will turn into a rose with the love of the sun in the spring.

زیبایی ظاهری و درون زشت ، مانند گل رز بدون عطر اش می باشد.

The beauty of the appearance and the ugly inside is like a rose without its perfume.

زندگی مانند باغ گل رز است ، مراقب خارها باشید و گرد و غبار آفات را در دسترس خود نگه دارید.

Life is like a rose garden — watch for the thorns and keep the pest dust handy” – Anonymous

گل رز از زمانی که دانه ای است تا زمانی که می میرد گل رز است. درون آن ، در همه زمانها ، تمام پتانسیل خود را در بر می گیرد. به نظر می رسد دائماً در حال تغییر است با این حال در هر حالت ، در هر لحظه ، کاملاً خوب است.

The rose is a rose from the time it is a seed to the time it dies. Within it, at all times, it contains its whole potential. It seems to be constantly in the process of change: Yet at each state, at each moment, it is perfectly all right as it is.

این مجموعه نقل قول در مورد گل رز و خار نشان دهنده دوگانگی فراز و نشیب ها و خوبی ها و بدی هایی است که در زندگی با آنها روبرو می شوید. به همان زیبایی ، هر گل رز با خارهای مخرب و ناخواسته همراه است.

This collection of quotes about roses and thorns represents the duality of the highs and lows and the good and bad that you encounter in life. As beautiful as they are, every rose is accompanied by damaging, unwelcoming thorns.

گل رز مظهر زیبایی است ، از ترکیب رنگهای خیره کننده و رایحه شیرین آنها تا ردیف گلبرگهای ظریف. آنها یک افزودنی خیره کننده به قلب شما می دهند. -این نقل قول ها در مورد گل رز و زیبایی آنها راهی عالی برای نشان دادن این است که شما به درخشندگی درونی و بیرونی این گل زیبا احترام بگذارید.

Roses are the epitome of beauty, from their dazzling color combinations and their sweet scent to their rows of delicate petals. They make a stunning addition to a garden or gift — these quotes about roses and beauty are a great way to show someone that you honor their inner and outer radiance.

ترجیح می دهم گل رز روی میزم باشد ،‌ تا الماس بر گردنم.

I’d rather have roses on my table than diamonds on my neck.

اولین مردی که گونه های زن جوان را با گل رز مقایسه کرد ، بدیهی است که شاعر بود. اولین کسی که آن را تکرار کرد احتمالاً یک احمق بود.

The first man to compare the cheeks of a young woman to a rose was obviousy a poet; the first to repeat it was possibly an idiot.

فقط در زمستان به یاد داشته باشید ، در زیر برف سرد، دانه ای وجود دارد که با عشق خورشید در بهار گل رز می شود.

Just remember, during the winter, far beneath the bitter snow, that there’s a seed that with the sun’s love in the spring becomes a rose

اگر بخواهید گلدان رز را نیز بشکنید و گل رز را نابود کنید ، باز هم موفق به از بین بردن رایحه رز نمی شوید.

“You may break, you may shatter the vase, if you will, but the scent of the roses will hang round it still.”

اگر گل رز ذهنش را در مورد این که چگونه رشد کرده بود گیج می کرد ، این معجزه ای نبود.

If the rose puzzled its mind over the question how it grew, it would not have been the miracle that it is

اگر گل رز ، گیاه زیبایی است ، به این دلیل است که خودش باز می شود و به کمک کسی نیاز ندارد.

If the rose is beautiful flower, it is also because it opens itself

عشق من مانند گل رز می باشد که به دو قسمت تبدیل شده است ، من برگ ها را به دیگران می دهم ، اما گل رز را به شما هدیه می کنم.

My love is like a rose divided into two, the leaves I give to others, but the rose I give to you.

عشق بسیار شبیه به گل رز وحشی می باشد ، زیبا و آرام است اما ممکن است بسیار وحشی باشد.

Love is much like a wild rose, beautiful and calm, but willing to draw blood in its defense.

تو رز من باش ، من برایت نور ، آب ،‌دما و هرچه که می خواهی می شوم.

Be my rose, I will be your light, water, temperature and whatever you want.

کسی که میترسد خار های گل رز را بگیرد ، باید هوس خرید آن را از یاد ببرد.

But he that dares not grasp the thorn. Should never crave the rose.

خار ها و گل رز هر دو بر روی درخت رشد می کنند ، اما این کجا و آن کجا.

Thorns and roses grow on the same tree.

گل رز ، گل عشق است ، جهان قرن ها آن را تحسین کرده است.

The rose is the flower of love, the world has admired it for centuries.

ممکن است گل های زیادی در زندگی هر فرد وجود داشته باشد اما فقط یک گل رز وجود دارد که واقعی است.

There may be a lot of flowers in a person’s life but there can only be one rose, that is real

بسیاری از مردم از خار متنفر هستند و می گویند حضور او باعث زشت شدن گل رز شده است ، آنها نمی دانند که خارها گل رز را از کسانی که می خواهند به آن آسیب برسانند محافظت می کند.

Many people hate thorns and say that his presence has made the rose ugly, they do not know that thorns protect roses from those who want to harm it.

اگر قرار بود برای هر لحظه به تو فکر کنم ، یک گل رز داشته باشم ، باید همه ی زندگی ام را به چیدن گل رز مشغول کنم.

If I were to think of you as having a rose for every moment, I would have to spend my whole life picking roses.

یک زندگی پر از عشق باید کمی خار نیز داشته باشد ، اما زندگی خالی از عشق ، هیچ گل رزی نخواهد داشت.

A life full of love should also have a little thorn, but a life empty of love will have no roses.

اگر می توانستی مثل من عاشق باشی و یا یک لحظه مانند من نگاه کنی ، هزاران گل رز بی قرار در نگاه خود میدیدی که دل عاشقی را فریاد می زند.

If you could be in love like me or look like me for a moment, you would see thousands of restless roses in your eyes shouting the heart of a lover.

گل رز هنگامی که درحال جوانه زدن است ، زیباتر است و امید هنگامی که از دل ترس می آید ، پر نور تر است ، آیا اینها زیبا نیستند؟

Roses are more beautiful when they are sprouting, and hope is brighter when it comes from fear, aren’t they beautiful?

گل رز

شعر درباره گل رز

زندگی باید کرد

گاه با یک گل رز

گاه با سوسوی امید کمرنگ

گاه با غزلی از احساس

گاه با ناب ترین شعر زمان

گاه با سایه ابری گردان

گاه پس از باران

گاه باید خندید

بر غمی بی پایان

لحظه هایت بی غم

روزگارت آرام

 

Should be live

Sometimes with a rose

Sometimes with a faint hint of hope

Sometimes with a lyric of emotion

Sometimes with the purest poem of the time

Sometimes with a revolving cloudy shadow

Sometimes After Rain

Sometimes you have to laugh

On endless sorrow

Your sad moments

Rosegart Calm

 

 

خواستم همیشه کنارت بمانم

اما نتوانستم

یک گل رز را در جای خود خواهم گذاشت

تا بماند

برای همیشه کنارت

 

I always wanted to be by your side

But I could not

I will put a rose in its place

To stay

By your side forever

 

 

به گل رز نماد عاشقی باید قسم بخورم که عاشقانه دوستت دارم!

به گل عشقم همین رز زیبا باید قسم بخورم تا به جز تو به کس دیگری فکر نمیکنم!

به گل رز نماد پاکی قسم که رویای قلب من تو هستی!

ای کاش میشد تا با دادن این شاخه رز به تو ثابت کنم که عشق من هرگز از دلم پاک نخواهد شد!

 

ihave to swear to the rose, a symbol of love, that I love you dearly !

I have to swear to the flower of my love, this beautiful rose, so that I do not think of anyone but you!

I swear to the rose, the symbol of purity, that you are the dream of my heart!

I wish I could prove to you by giving this rose branch that my love will never be erased from my heart!

 

تو را انگار در جایی دیده بودم

میان خواب و رویا دیده بودم

نگاهت همچون شبنم ،‌ آشنا بود آشنا

گمانم بین گل ها دیده بودم

 

was as if I had seen you somewhere

I had dreamed

Your look was like dew, familiar

I think I saw it among the flowers

 

میان باغ گل سرخ‌ های و هو دارد

که بو کنید دهان مرا چه بو دارد

به باغ خود همه مستند لیک نی چون گل

که هر یکی به قدح خورد و او سبو دارد

چو سال سال نشاطست و روز روز طرب

خنک مرا و کسی را که عیش خو دارد

چرا مقیم نباشد چو ما به مجلس گل

کسی که ساقی باقی ماه رو دارد

هزار جان مقدس فدای آن جانی

که او به مجلس ما امر اشربوا دارد

سؤال کردم گل را که بر کی می‌خندی

جواب داد بر آن زشت کو دو شو دارد

هزار بار خزان کرد نوبهار تو را

چه عشق دارد با ما چه جست و جو دارد

به مستیان درخت بنگر ، به فصل بهار

شکوفه کرده که در شب می غلو دارد

 

 

There are red roses in the middle of the flower garden

To smell what my mouth smells like

To your garden all documented like straw flowers

Each of them ate a cup and he has Cebu

Chou is the year of joy and the day of Tarb

Cool me and someone who is accustomed to luxury

Why not stay because we went to the flower house

Someone who has a butler for the rest of the month

A thousand holy souls sacrificed for that life

That he’s in charge of our parliament

I asked who you were laughing at

He replied that he had two ugly shows

A thousand times autumn your spring

What love does he have with us?

Look at the drunkenness of the tree, the spring

It blooms, which is exaggerated at night

 

 

رویای باران می بینم! رویای باغ هایی در شن های صحرا ! در بیهودگی از خواب بلند می شوم! همان گونه که زمان از دستم می رود ، رویای عشق را می بینم! گل رز شیرین صحرا! هیچ عطر شیرینی تا امروز اینگونه عذابم نداده بود. مگر این گل رز چیست که شعله عشق مرا تند تر کرده است!

 

I dream of rain! Dream of gardens in the desert sands! I wake up in vain! As I lose time, I dream of love! Sweet desert rose! No perfume has bothered me like this until today. What is this rose that has made my flame of love faster!

 

رز سرخی را که دیروز برای من آوردی ای دوست ، دور از رخ نازنین تو امروز پژمرد. همه ی لطف و زیبایی اش به حسرت روی تو مرد و هوش از سر ما به تاراج می برد ، در گرمای شب برد و مرد. صفای تو اما گلی پایدار است ، بهشتی مانند فصل بهار است. گل مهر تو در دل و جان من است ، گلی بی خزان ، گلی بدون خار ، گلی که تا زنده ام ، درون قلب من است.

 

The red rose that you brought me yesterday, my friend, faded away from your sweet face today. All his grace and beauty died with regret on you and robbed us of intelligence, took us in the heat of the night and died. Your purity, however, is a lasting flower, a paradise like spring. The flower of your love is in my heart and soul, the flower without autumn, the flower without thorns, the flower that is in my heart as long as I live.

 

گویی که دیشب و شب های قبل ، خواب یک دشت گل رز را دیدم. در میان گل ها ، قامت رعنا توی پیش می رفت و من از پی آن سرگشته و حیران بودم. هرچه دویدم به پای تو نرسیدم و باز هم از من دور و دور تر شدی. من نشستم ،‌ناراحت ، غمگین به رفتن تو! اما گویی که تو برایم رز چیدی! آه چقدر عاشقانه و زیبا بود!

 

It was as if last night and the night before, I dreamed of a rose plain. Among the flowers, Rana was standing tall and I was stunned by it. Every time I ran, I did not reach your feet and you got further and further away from me. I sat down, uneasy, sad to go! But it’s as if you picked a rose for me! Oh how romantic and beautiful it was!

 

اگر رز های سرخ در دل مروارد پنهان شده باشند ، برایم عجیب و غریب نیست. تو گل زیبای منی که در قلبت که گنج مروارید داری. من برای رسیدن به آنها ، با تمام تلاش در طلبت می کوشم.

 

If red roses are hidden in the heart of pearls, it is not strange to me. You are my beautiful flower that has a pearl treasure in your heart. I try my best to reach them.

 

گل سرخ من باش و بگذار از همه ی دنیا برای من دوست داشتنی تر باشی عشق جذاب من! دوست داشتن تو بزرگترین فرصت زندگی من است! من این فرصت را با دل و جان می پذیرم رعنای من!

 

Be my rose and let me be more lovable to me than all the world, my charming love! Loving you is the greatest opportunity of my life! I accept this opportunity with all my heart, my dear!

 

عشق مانند رزی قرمز می باشد که باید با ناز و نوازش آن را نگه داشت و در رفتار با تک تک گلبرگ هایش ، آرام و آهسته بود.

 

Love is like a red rose that should be kept with caress and caress, and it was calm and slow in dealing with each of its petals.

 

در این آبادی که جز تو نامی نمیشناسم ، حکم تو تنها در قلب من می باشد. تنها دیدار من با تو ،‌هدیه رز می باشد. من به تو گل می دهم اما تو بر من لبخندی بزن و جانی جدید به من ببخش.

 

In this village where I do not know any other name, your judgment is only in my heart. My only meeting with you is the gift of roses. I will give you flowers, but you smile at me and give me new life.

 

یک دشت پر از گل های سرخ رز ، عاشقانه تقدیم به تو! تویی که حال مرا خوب میداری ، تویی که مرا عاشق کرده ای ، آری تو ، عشق زیبای من.

 

A plain full of red roses, lovingly dedicated to you! You who take good care of me, you who have loved me, yes you, my beautiful love.

 

چهره زیبا و آسمانی تو ، به مانند گل رز یاسی است. تماشای آن قلبم را به تپش وا می دارد. مگر نگاه تو چه دارد که من اینگونه تسخیر تو می شوم.

 

Your beautiful, heavenly face is like a lilac rose. Watching it makes my heart beat faster. But what do you think that I will conquer you like this?

 

زندگی به من آموخت می توان در قلب زمستان و در دور افتاده ترین نقطه کویر ، به شکوفه های گل سرخ رز دست خواهم یافت. کافی است که نگاه عاشقانه به زندگی داشته باشی.

 

Life has taught me that in the heart of winter, in the most remote part of the desert, I can reach the blossoms of roses. It is enough to have a romantic view of life.

 

اگرچه که آرزو می کنم دنیا بین من و تو ، پر از گلبرگ های معطر رز باشد ، اما کاش عمر عشق ما ، عمر گل نبوده و هزاران غنچه از درازای آن سر درآورند.

 

Although I wish the world between you and me was full of fragrant rose petals, I wish the life of our love was not the life of a flower and thousands of buds grew from its length.

 

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ ، کار ما شاید این است که در افسوس گل سرخ شناور باشیم. پشت دانایی اردو بزنیم ، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم. صبح ها وقتی خورشید در می آید ، متولد می شویم ، هیجان را پرواز می دهیم ، باز دانش را از رو دوش پرستو پایین بزنیم ، نام را باز بستانیم از ابر ، از چنار از پشه از تابستان ، روی پار تر باران و بلندی میرویم. کار ما شاید این است ، که میان گل نیلوفر و رز ، پی آواز حقیقت بدوییم.

 

It is not our job to discover the secret of the rose, our job is perhaps to float in the alas of the rose. Let’s camp behind the knowledge, wash our hands in the passion of a leaf and go to the head of the reader. In the mornings, when the sun rises, we are born, we fly the excitement, we lower the knowledge again from the swallow’s shower, we take the name back from the cloud, from the sycamore from the mosquito from the summer, we go on a rainy day. Perhaps our job is to pursue the song of truth between the lotus flower and the rose.

 

به خانه می رفت ، با کیف و کلاهی که بر سر داشت. او به خانه رسید ، پدرش گفت ، چیزی دزدیدی؟ ، مادرش پرسید ، دعوا کردی باز؟ و برادرش کیفش را زیر و رو می کرد. در پی آن چیز که در دل پنهان کرده بود. تنها مادر بزرگش دیده بود ، شاخه گل سرخی را

 

He was going home with a bag and a hat on. He got home, his father said, did you steal something? , His mother asked, did you fight again? And his brother was turning his bag upside down. After what he had hidden in his heart. Only his grandmother had seen the rose branch

 

زیبایی از خود بی خودی است ، به سادگی گرسنگی است ، در این مورد هیچ حرفی برای گفتن نیست ، مانند عطر گل رز است ، میتوانید آن را بو کنید و تنها همین.

 

Beauty is spontaneous, it is simply hunger, there is nothing to say about it, it is like the scent of a rose, you can smell it and that’s it.

 

 

گر بخواهم گل بروید از این سینه ام ، صبر باید کرد تا سنگ مزاری بشکند ، شانه‌ هایم تاب زلفت را ندارد، پس مخواه ، تخته سنگی زیر آبشاری بشکند ، کاروان غنچه های سرخ ، روزی می رسد ، قیمت لب های سرخت ، روزگاری بشکند.

 

If I want flowers to flow from my chest, I have to wait for the tombstone to break, my shoulders do not swing, so I want the rock to break under the waterfall, the caravan of red buds will arrive one day, the price of hard lips will break one day.

 

نان را از من بگیر ، اگر میخواهی ، هوا را از من بگیر ، اما خنده ات را نه! گل سرخ را از من نگیر ، سوسنی را که می کاری ، آبی را که ناگاه ، در شادی تو سرازیر می شود ، موجی ناگهانی از نقره را که در تو میزاید.

 

Take the bread from me, if you want, take the air from me, but not your laughter! Do not take the rose from me, the lily you are working on, the water that suddenly flows in your joy, the sudden wave of silver that falls in you.

گل رز

در مجموعه نقل قول های گفته شده از گل رز برای آموزش درس های زندگی و ایجاد امید و رشد استفاده می شود. اگر به دنبال یک انتخاب و انگیزه برای استقامت هستید ، این نقل قول های الهام بخش در مورد گل رز تنها چیزی است که باید بشنوید.

در اینجا سعی کردیم تا به جملات زیبا و شعر های زیبا و عاشفانه گل رز بپردازیم ،‌امیدوار هستیم که لذت برده باشید.

ممنونم که تا پایان همراه سایت شرمیلا بودید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *