جملات زیبا درمورد گل | جملات عاشقانه مربوط به گل

زمان مطالعه : 22 دقیقه

در این مقاله میخواهیم جملات زیبا و ارزشمند در خصوص گل ها را برایتان شرح دهیم. تا آخر همراه ما باشید.

بسیاری از شما می خواهید عشق خود را نشان دهید ، اما نمیدانید که از چه کلماتی استفاده نمایید. یک نقل قول صادقانه گل برای بیان احساسات می تواند بسیار کارساز باشد.

 

جملات زیبا درمورد گل

گل ها ، چراغ های رنگی کوچکی از خورشید هستند ، هنگامی که آسمان تیره و تاریک افکار ما را می پوشاند ، ما از آنها روشنی میگیریم.

Flowers are small colored lights of the sun, when the dark sky covers our thoughts, we take light from them.

گل ها حقیقی ترین زبان عشق هستند.

Flowers are the truest language of love.

اگر به مسیر با دقت نگاه کنید ، متوجه می شوید که کل جهان یک باغ است.

If you look the right way, you can see that the whole world is a garden.

عشق مانند گل های وحشی است ، معمولا در بعید ترین مکان های یافت می شود.

Love is like wildflowers; it’s often found in the most unlikely places.

اگر دنیای امروزه بدون گل بود ، چقدر وحشتناک می شد.

If the world today were without flowers, how horrible it would be.

بهترین رابطه در جهان ،‌ باغبان و گل می باشد. باغبان پرورش می دهد و گل شکوفا می شود.

The very best relationship has a gardener and a flower. The gardener nurtures and the flower blooms.

اگر به یک گل علاقه دارید ، نگران هرزه و خار های کنار آن نباشید ، به هدف اصلی فکر کنید.

If you tend to a flower, it will bloom, no matter how many weeds surround it

جذابیت یک گل در تناقضات آن است – از نظر شکل بسیار ظریف اما از نظر عطر قوی ، از نظر اندازه کوچک در عین زیبایی ، از نظر عمر کوتاه اما اثر طولانی دارد.

A flower’s appeal is in its contradictions — so delicate in form yet strong in fragrance, so small in size yet big in beauty, so short in life yet long on effect.

گل همیشه تاثیر زیادی در شاد کردن مردم دارد. آنها آفتاب ، غذا و دارو برای روح شما هستند.

Flowers always make people better, happier and more helpful; they are sunshine, food and medicine for the soul

اگر برای هر بار فکر کردن به تو یک گل داشتم ، می توانستم برای همیشه در باغ خود قدم بزنم.

If I had a single flower for every time I think about you, I could walk forever in my garden

مادرم بزرگ ترین معلم من بود ، معلم مهربانی ، معلم عشق و شجاع! اگر عشق مانند گل شیرین است ، مادرم آن گل شیرین عشق است.

Mama was my greatest teacher, a teacher of compassion, love and fearlessness. If love is sweet as a flower, then my mother is that sweet flower of love

او عشق را مانند گل ها جوانه زد ، باغی در ذهن خود پرورش داد و حتی در تاریک ترین روز ها ، هنوز از لبخندش خورشید می درخشید.

She sprouted love like flowers, grew a garden in her mind, and even on the darkest days, from her smile the sun still shined

گل ها نگران نحوه شکوفا شدن خود نیستند ،‌ آنها باز می شوند ، بدون ترس و به سمت خورشید می چرخند و زیبایی خود را چند برابر می کنند.

Flowers do not worry about how they bloom, they open, they turn fearlessly towards the sun and multiply their beauty.

حتی ریز ترین گل ها هم می توانند سخت ترین ریشه را داشته باشند ، پس تو هم می توانی ، ادامه بده و به هدف بزرگی که داری فکر کن ، تو لایق موفقیت هستی.

Even the smallest flowers can have the hardest roots, so you can go ahead and think about the big goal you have, you deserve success.

گلی در بیابان شکوفا می شود تا به جهانیان ثابت کند که بر سختی ها ، هر چقدر هم بزرگ باشند ، میتوان غلبه کرد.

A flower blooming in the desert proves to the world that adversity, no matter how great, can be overcome

شما باید گل های وحشی را الگوی خود قرار دهید! آنها در همه جاهایی رشد می کنند که مردم اصلا به ذهنشان نمیرسد.

You have to model wild flowers! They grow in places that people do not even think about.

منتظر نباشید تا کسی برای شما گل بیاورد. باغ خود را بکارید و روح خود را تزئین کنید.

Don’t wait for someone to bring you flowers. Plant your own garden and decorate your own soul

یک گل هیچوقت از کلمات برای ورود خود به جهان استفاده نمی کند ، فقط شکوفا می شود.

A flower does not use words to announce its arrival to the world; it just blooms.

گل رز هرگز نمی تواند مانند گل آفتابگردان باشد و گل آفتابگردان نمی تواند مانند گل رز باشد. همه گل ها در نوع خودشان زیبا هستند و این نیز مانند زنان می باشد.

A rose can never be a sunflower, and a sunflower can never be a rose. All flowers are beautiful in their own way, and that’s like women too

اجازه ندهید علف های هرز بلند روی گل های زیبای باغ شما سایه افکنده باشد.

Don’t let the tall weeds cast a shadow on the beautiful flowers in your garden.

بهار یادآوری زیبایی های جهان می باشد و با شکوفا شدن گل ها به ما اعلام می کند که وقت شروع و خوشبختی است.

Spring is a reminder of the beauties of the world and when the flowers bloom, it tells us that it is time to start and be happy.

عشق من به تو مانند گل هر روز شکوفا می شود.

My love for you blossoms like a flower every day.

بعضی از انسان ها مانند گل نرگس هستند که با نگاه کردن به آنها ، به آرامش عجیبی می رسی ، تو از همان بعضی ها هستی.

Some people are like daffodils that you look at, you get a strange peace, you are one of them.

هر گل در زمان خودش شکوفا می شود ، صبر داشته باش

Every flower blooms in its own time, be patient

گل ها مقدس ترین نشانه های طبیعت هستند با آن عطر ماورایی و رقص آسمانی و رنگ و روی بهشتی … بی شک خداوند در لحظه خلق گل ها تمام عاشقانه های عالم را یک جا سروده است.

Flowers are the most sacred signs of nature with that transcendental fragrance and heavenly dance and the color and face of heaven… Undoubtedly, in the moment of creating flowers, God has composed all the loves of the world in one place.

گل ها حتی اگر در زمین بیوفتند ،‌ پژمرده شوند ، رنگشان بپرند ، باز هم زیبایی را در گوش جهان زمزمه می کنند.

Flowers, even if they fall to the ground, wither, fade, still whisper beauty in the ears of the world.

هر گل با سرعت مخصوص خودش شکوفا می شود ،‌ منتظر باش تا لحظه فرارسیدن شکوفایی تو برسد.

Each flower blooms at its own pace, ‌ Wait until the moment of your flowering arrives.

ذهن ها مانند گل ها هستند ،‌ فقط در زمان مناسب باز می شوند.

Minds are like flowers, they open only at the right time.

تو می توانی گل رز باشی و همه از بودن تو لذت ببرند و تو را در آغوش بگیرند یا اینکه کاکتوس باشی و دریغ از یک بغل! کاکتوس بد نیست ، بلکه تنها است. این تنهایی باعث آسیب دیدن روحیات می شود.

You can be a rose and everyone can enjoy being with you and hugging you, or you can be a cactus and not have a hug! Cactus is not bad, it is lonely. This loneliness hurts morale.

گل ها در لحظات تاریک رشد نمی کنند ، انسان نیز اینگونه می باشد. باید در موقعیت درست قرار بگیری تا انتظار یک رشد چشمگیر را داشت.

Flowers do not grow in the dark, so do humans. You have to be in the right position to expect significant growth.

کاش میتوانستم لحظه به لحظه معجزه رویش یک گل را با چشمانم ببینم ، بی شک در آن لحظه تمام زندگی من دگرگون می شد.

I wish I could see the miracle of a flower with my own eyes from moment to moment, without a doubt my whole life would change at that moment.

باغ ها و گل ها راهی برای گرد هم آوردن مردم و بیرون کشیدن آن ها از خانه هایشان دارند.

Gardens and flowers are a way to bring people together and get them out of their homes.

کاشتن یک گل در باغ ، نشانه باور به آینده می باشد.

Planting a flower in the garden is a sign of belief in the future.

من خوب میدانم که زیبا ترین تعریف خدا را فقط باید از زبان گل ها شنید.

I know very well that the most beautiful definition of God should only be heard from the language of flowers.

چه در غم و شادی ، گل ها دوستان ما هستند ، کاش باشد چنین دوستانی ،‌ کاش!

What in sorrow and joy, flowers are our friends, I wish there were such friends, ‌ I wish!

گل ها آوای دلنشین زمین هستند که از دهان زمین به بیرون تراوش می کنند بی آن که صدای زمینی داشته باشند.

Flowers are the pleasant sound of the earth that emanate from the mouth of the earth without any earthly sound.

اگر هر شکوفه کوچکی بخواهد به گل رز تبدیل شود ، بهار دیگر معشوق دیگری ندارد.

If every little flower wants to turn into a rose, spring has no other lover.

زمین غرق در گل ها لبخند میزند.

The ground drowning in flowers smiles.

گل ها باعث خوشحال تر ما میشوند ، آری ، آنها حال ما را بهتر می کنند. چه خوب می شود اگر ما هم به آنها انرژی مثبت دهیم.

Flowers make us happier, yes, they make us feel better. We must also give them positive energy

به اندازه یک گل زیبا باش نه به اندازه خار هایش ظالم.

Be as beautiful as a flower, not as cruel as its thorns.

بسیاری به چمن نگاه می کنند اما تعداد کمی از آنان گلها را می بینند.

Many look at the grass but few see the flowers.

کوچک‌ترین گل یک تفکر است، یک پاسخ  زندگی بخش به برخی از ویژگی‌های یک کل بزرگ، که آن‌ها دارای یک حس شهودی پایدار هستند.

The smallest flower is a thought, a life-giving response to some characteristics of a large whole, which have a lasting intuitive sense.

همه ی گل های فردا ، بذر های امروز بوده اند.

All the flowers of tomorrow were the seeds of today.

زندگی مانند گل است ، به همین خاطر است که عشق شیرین است.

Life is like a flower, which is why love is sweet.

عشق مانند گلی می باشد که باید بگذارید تا رشد کند.

Love is like a flower that you have to let grow.

به مانند یک گل ، با احساس باش.

Be like a flower, feel.

هر گل ، لبخندی از بهشت است.

Every flower is a smile from heaven.

اجازه دهید تا رویاهای شما شکوفه دهند.

Let your dreams blossom.

حال و هوی کاکتوس را دارم ، دلم فقط یک بغل می خواهد اما نمی شود که نمیشود.

Like a cactus, I want a hug, but it’s not a pity

کسانی که گل ها را دوست دارند ، خودشان از گل ها دوست داشتنی ترند

Those who love flowers are more lovable than flowers

روزی که بجنبد نفس باد بهار ،بینی که گل و سبزه کران تا به کران است

The day when the breath of the spring wind shakes, the nose that flowers and greenery is on the border

دلم زیبایی گل ها را می خواهد ولی از آن فقط خارهایش نسیبم شد.

I want the beauty of flowers, but I only got thorns from it.

بر شاخه سرخ گل، مکن جای ، کان حاصل رنج باغبان است

On the red branch of the flower, the place is the result of the gardener’s suffering

 

جملات زیبا

جملات خاص درمورد گل

زندگی خالی نیست
مهربانی است
ایمان است
آری تا شقایق است زندگی باید کرد

 

Life is not empty
It is kindness
It is faith
Yes, life is up to the anemone

 

گل ها موسیقی خاک هستند
از لب های زمین
که بدون صدا
صحت می کند

Flowers are the music of the soil
From the lips of the earth
That without sound
Is correct

ذهن شما یک باغ است
افکار شما دانه هستند
شما می توانید گل رشد دهید
با علف های هرز

Your mind is a garden
Your thoughts are seeds
You can grow flowers
With weeds

یک گل نمی تواند بدون آفتاب
جوانه زنی خود را انجام دهد
و من نمی توانم بدون تو
زندگی خودم را ادامه دهم

A flower can not do without the sun
Do your germination
And I Can’t Do Without You
To continue my life

از باغ پیراهنم
کمی برایت گل آورده ام
قول می دهم که مستت کند
این گل ها
این آغوش
گل های باغ پیرهنم

From the garden of my shirt
I brought you some flowers
I promise to get drunk
These flowers
This hug
My old garden flowers

باران که آمد
گلی در خانه ام رویید
آفتاب که تابید
آینه ای تمام قد به خانه ام داد
درخت توی ایوان
شانه ای به موهایم بخشید
عزیزکم
تو که آمدی
گل و آینه و شانه را بردی
و شعری به من سپردی

The rain that came
A flower grew in my house
The sun shone
He gave a full-length mirror to my house
The tree on the porch
He combed my hair
Dear
You came
You took the flower and the mirror and the shoulder
And you gave me a poem

دستانم بوی گل میداد
مرا به جرم دزدیدن گل
محاکمه کردند
اما هیچکس گمان نمیکرد
که گلی کاشته باشم

My hands smelled of flowers
I was charged with stealing flowers
They tried
But no one thought
To plant a flower

مگذار که عشق
به عادت دوست داشتن تبدیل شود
مگذار که حتی آب دادن گل های باغچه
به عادت تبدیل شود

Do not let that love
Become a habit of loving
Do not even water the flowers in the garden
Become a habit

یک گل هیچوقت
با رقابت به گل دیگری فکر نمیکند
بلکه به دنبال رسیدن
کمال و شکوفایی خود است

A flower never
He does not think of competing for another goal
But also to reach
It is your perfection and prosperity

یادم نیست
طلوع اوّلین گل سرخ بود
یا غروب آخرین نرگس زرد؟!
که پروانه ها
تو را در من سرودند

I do not remember
Dawn was the first rose
Or the sunset of the last yellow daffodil ?!
That butterflies
They sang you in me

مانند گل های وحشی
باید جسارت را به خودت بدهی
تا در همه زمینه ها که دیگران گفتند به جایی نمیرسی
رشد کنی و موفق شوی

Like wildflowers
You have to give yourself the courage
You will not get anywhere in all the fields that others said
Grow and succeed

لبخند بزن به شقایق ها
به نیلوفر آبی
به نرگس ها
و به قاصدک زیبا
لبخند بزن به همه ی گل های جهان
که از زمینی سخت پدید می آیند
و جهان تو را زیبا تر می کنند
لبخند بزن
آرام باش و از گلها لذت ببر

Smile at the anemones
To the lotus
To daffodils
And to the beautiful dandelion
Smile at all the flowers in the world
Which arise from hard ground
And they make your world more beautiful
smile
Relax and enjoy the flowers

در من باغبانی است
که شکفته شدن گل نگاه تو
هر صبحدم
به تماشا مینشیند

I have gardening
That flower blooms your look
Every morning
They sit and watch

 

جملات زیبا راجب گل

 

شعر های زیبا در خصوص گل

میان باغ گل سرخ‌های و هو دارد

که بو کنید دهان مرا چه بو دارد

به باغ خود همه مستند لیک نی چون گل

که هر یکی به قدح خورد و او سبو دارد

چو سال سال نشاطست و روز روز طرب

خنک مرا و کسی را که عیش خو دارد

چرا مقیم نباشد چو ما به مجلس گل

کسی که ساقی باقی ماه رو دارد

هزار جان مقدس فدای آن جانی

که او به مجلس ما امر اشربوا دارد

سؤال کردم گل را که بر کی می‌خندی

جواب داد بر آن زشت کو دو شو دارد

هزار بار خزان کرد نوبهار تو را

چه عشق دارد با ما چه جست و جو دارد

پیاله‌ای به من آورد گل که باده خوری

خورم چرا نخورم بنده هم گلو دارد

چه حاجتیست گلو باده خدایی را

که ذره ذره همه نقل و می از او دارد

عجب که خار چه بدمست و تیز و روترشست

ز رشک آنک گل و لاله صد عدو دارد

به طور موسی بنگر که از شراب گزاف

دهان ندارد و اشکم چهارسو دارد

به مستیان درختان نگر به فصل بهار

شکوفه کرده که در شرب می غلو دارد

 

In the middle of the garden there are red flowers and ho

To smell what my mouth smells like

To your garden all documented like straw flowers

Each of them ate a cup and he has Cebu

Chou is the year of joy and the day of Tarb

Cool me and someone who is accustomed to luxury

Why not stay because we went to the flower house

Someone who has a butler for the rest of the month

A thousand holy souls sacrificed for that life

That he’s in charge of our parliament

I asked who you were laughing at

He replied that he had two ugly shows

A thousand times autumn your spring

What love does he have with us?

He brought me a cup of flowers to eat

Why do I not eat? My servant also has a sore throat

What is the need for a god’s throat

That bit by bit everyone quotes from him

I wonder how bad and sharp the thorn is

Envy has a hundred flowers and tulips

Look at Moses with exaggerated wine

She has no mouth and my tears are four-sided

To the drunken trees looking to spring

It blooms, which is exaggerated in drinking

 

خوش آنکه بشینم میان گل و لاله

ماه و تو به کف شیشه و در دست پیاله

در طرف چمن ساقی دوران می عشرت

در ساغر گل کرده و پیمانه لاله

بر سرو و سمن لؤلؤ تر ریخته باران

بر لاله و گل در و گهر بیخته ژاله

وز شوق رخ و قامت تو پیش گل و سرو

بلبل کند افغان به چمن فاخته ناله

ای دلبر گلچهره که مشاطه صنعت

بالای گل از سنبل تر بسته کلاله

آهنگ چمن کن که به کف بهر تو دارد

گل ساغر و نرگس قدح و لاله پیاله

عید است و به عیدی چه شود گر به من زار

یک بوسه کنی زان لب جان بخش حواله

گفتی چه بود کار تو ‌هاتف همه عمر

هر روز دعاگوی توام من همه ساله

It’s nice to sit between flowers and tulips

The moon and you on the bottom of the glass and in the cup

On the side of the lawn, the butler of the era is growing

It blooms in Saghar and measures in tulips

Rain fell on the cypress and semolina

Jaleh is planted on tulips and flowers

And the enthusiasm of your face and stature in front of flowers and cypresses

An Afghan nightingale cries on the grass

O darling of Golchehreh, who is the master of industry

The top of the flower is more stigmatized than the lavender

Make a song that is on the floor of your interest

Saghar and Narges flowers in cups and tulips

It is Eid and what will happen to Eid if you cry for me

A kiss on the lips gives life to the remittance

You said what was your job ‌ Hatef all my life

I pray with you every day every year

 

اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی

ازیرا آفتی ناید حیات هوشیاری را

If you knew the flower, you would always be red and wet

Because the plague does not bring the life of consciousness

 

گل زیبا در دستان یک دختر

تو چراغ آفتابی، گل آفتابگردان

نکند به ما نتابی، گل آفتابگردان

گل آفتاب ما را، لب کوه سر بریدند

نکند هنوز خوابی، گل آفتابگردان؟

نه گلی فقط که نوری، نه که نور بوی باران

تو صدای پای آبی، گل آفتابگردان

نفس بهار دستت، من و روزگار مستت

قدح پر از شرابی، گل آفتابگردان

نه گلی نه آفتابی، من و این هوای ابری

نکند به ما نتابی، گل آفتابگردان؟

تو بتاب و گل بیفشان، سر آن ندارد امشب

که بر آید آفتابی، گل آفتابگردان

In the sunlight, sunflower

Do not shine on us, sunflower

Our sunflower was cut off at the foot of the mountain

Are you still asleep, sunflower?

Not a flower, only a light, not a light that smells of rain

In the sound of blue feet, sunflowers

The breath of spring in your hand, me and the days of drunkenness

A jar full of wine, sunflower

Neither flowers nor sunshine, me and this cloudy weather

Don’t you shine on us, sunflower?

You don’t have a head and flowers in it tonight

That comes out sunny, sunflower flowers

 

پدرم می گوید کتاب

مادرم می گوید دعا

و من چه خوب می دانم

که زیبا ترین تعریف ها را

باید از گل ها شنید

آنها راست گو ترینن

 

My father says the book

My mother says pray

And I know how well

Make the most beautiful definitions

Must be heard from flowers

They are the most honest

 

فردی گوشه ای نشسته بود

ناراحت و احزون

او میگفت: زندگی لب ز خنده بستن است

گل به خنده گفت:

زندگی شکفتن است

با زبان شیرین راز گفتن است

فرد دگرگون شد

با خود گفت: هر چه باشد او گل است

سحتی ها را دیده است

اما همچنان سرپا است

 

Someone was sitting in a corner

Upset and sad

“Life is about laughing,” he said

Gol said with a laugh:

Life is blossoming

It is a secret to speak with a sweet tongue

The person changed

He said to himself: Whatever it is, he is a flower

He has seen the fields

But he is still standing

 

من اگر رنگ بودم قرمز می شدم

با غلظتی که به دوست داشتنت بیاید

یا اگر فصل بودم پاییز

اگر گل بودم جز مریم نمیشدم

آگاهم که قرمز نیست

اما هر جای خانه که باشی

خودش را به مشامت می رساند

 

If I were colored, I would be red

With the concentration that comes to your liking

Or if I was in the season, autumn

If I were a flower, I would be nothing but Maryam

I know it is not red

But wherever you are at home

He raises himself

 

دیروز

یک سال تمام

در جست و جویت بودم

اما تو بر لب هایم خفته بودی

بعد ، اشتباها

لب هایم را به بهار دوختم

چشم هایم را به باران

قلبم را به گل

و تو

با سپیده صبح

شبنم شدی و به درونم غلتیدی

تا گلی که در اعماق قلبم بود

پژمرده نشود

Yesterday

A whole year

I was looking for you

But you were sleeping on my lips

Then, by mistake

I sewed my lips to spring

My eyes to the rain

My heart to flowers

veto

At dawn

You became dew and rolled inside me

To the flower that was deep in my heart

Do not wither

 

انصاف نیست این گل پژمرده شود …

باید در کنار این آواز گل دهد

روشن است،

این چراغ است،

روشن است که عمر ما

پس از پژمردن این هزاران گل سرخ

به پایان می‌رسد …!

 

It is not fair for this flower to wither…

It should flower next to this song

it’s on,

This is a light,

It is clear that our life

After the withering of these thousands of roses

Ends …!

 

سراپا اگر زرد و پژمرده‌ایم …

ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم

چو گلدان خالی لب پنجره

پر از خاطرات ترک خورده‌ایم!

 

All if yellow and withered ‌

But we have not given up on autumn

Chu empty vase by the window

We are full of cracked memories!

 

به گلبرگ های پژمرده گل رز 

به ناراحتی نگاه نکن

زیرا همانند زندگی

گاهی وقت ها قبل دوباره شکوفه دادن

باید پژمرده شد

باید سختی کشید

 

To the withered petals of roses

Do not look upset

Because like life

Sometimes it blooms again before

It must wither

You have to work hard

 

گل سرخم،

چرا پژمرده حالی؟

بیا قسمت کنیم دردی که داری …

بیا قسمت کنیم،

بیشش به من ده

که تو کوچک دلی،

طاقت نداری!

 

Roses,

Why are you withered?

Let’s share the pain you have…

Let’s share,

Give me more

That you are small,

You can not stand it!

 

به قمریان عاشق حسد می‌ورزم

که دانه برمی‌چینند

و به ستاره و باران

که بر نیمرخ مهتابی‌ات بوسه می‌زنند

و به گلی که با اشاره‌ تو می‌شکفد

I envy the moon lovers

Who pick seeds

And to the stars and the rain

Who kiss the profile of the moonlight

And to the flower that blossoms with your gesture

 

دوستم نداری

و همین بهار

از تمام شاخه‌های درهمم

گل‌های هزار رنگ می‌روید

You do not love me

And this spring

From all branches

Flowers of a thousand colors

 

ولی باید بگویم که

بهترین توصیف شهیدان

گل لاله است

آنها برای ما رفتن

برای آزادی ما

برای آرامش ما

 

But I must say that

The best description of the martyrs

It is a tulip

They are going for us

For our freedom

For our comfort

 

دارد بهار می‌شود

گل‌فروش‌های دوره‌گرد

بنفشه جار می‌زنند

کدام پرستو

بذر تو را هدیه خواهد آورد؟

گل فروش دوره گرد

It is spring

Traveling florists

They violate jar

Which swallow

Will the seed bring you a gift?

Flowers for sale

 

انصاف نیست این گل پژمرده شود

باید در کنار این آواز گل دهد

روشن است

این چراغ است

روشن است که عمر ما

پس از پژمردن این هزاران گل سرخ

به پایان می‌رسد

پس از جای برخیزیم

کلاه بر سر بگذاریم

در باران برویم

تا این شاخه گل سرخ گل دهد

It is not fair for this flower to wither

It should flower next to this song

it’s on

This is a light

It is clear that our life

After the withering of these thousands of roses

Ends

Let’s get up later

Put on a hat

Let’s go in the rain

Until this branch blooms

 

کسی که در کنارِ گل احساسِ نشاط ندارد

بویِ گل‌ها مستش نمی‌کند

زیبایی گل‌ها محوش نمی‌کند

رنگِ گل‌ها جذبش نمی‌کند

آری اوست؛ دخترکِ گُل فروش

هم او که دسته گل‌ها را باری می‌بیند

که خلاصی هر چه زودتر از آنها برایش شیرین است

Someone who does not feel cheerful next to the flower

The smell of flowers does not intoxicate

The beauty of flowers does not fade

The color of the flowers does not attract him

Yes he is; The florist girl

He is the one who sees the bouquet

It is sweet for him to get rid of them as soon as possible

 

گل پامجال ، گل پامچال ، بیرون بیا

فصل بهاره ، عزیزم موقع کاره

شکوفه ها، غنچه وا کنید، غنچه وا کنید

بلبل سر داره ، بلبل سر داره

بیا دل بیقراره ، بیا عزیز فصل بهاره

بیا بشیم کاول اوسانیم، دانه بشانیم

هر تومی جانه، عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره

مهتاب شبان، مهتاب شبان

آیم و آیم، آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبر

مهتاب شبان، مهتاب شبان

آیم و آیم، آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبر

بیا بشیم کاول اوسانیم، دانه بشانیم

هر تومی جانه، عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره

Primrose, primrose, come out

Spring, dear, at work

Blossom, bud, bud

Has a nightingale; It has a nightingale

Come restless heart, come spring season

Let’s be cool, sow the seeds

Every tomi jane, dear at work; Come spring season

Moonlight Shepherd, Moonlight Shepherd

Come on, come on, come on; Dear John and darling

Moonlight Shepherd, Moonlight Shepherd

Come on, come on, come on; Dear John and darling

Let’s be cool, sow the seeds

Every tomi jane, dear at work; Come spring season

 

جملات زیبا

در این مقاله سعی کردیم تا به طور کامل به جملات زیبا درمورد گل ها بپردازیم. امیدواریم که مورد رضایت شما قرار گرفته باشد.

بسیار متشکر و سپاس گزارم که تا انتها همراه سایت ما بودید. اگر سوالی دارید و یا بخشی را متوجه نشدید ، حتما برای ما کامنت کنید. همکاران ما پاسخگو نظرات شما خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *