متن تبریک به عشق

جملات و متن زیبا برای تبریک سالگرد ازدواج به همسر

زمان مطالعه : 16 دقیقه

سالگرد ازدواج ، یادآور زیبایی از این سفر فوق العاده است. آنها به شما فرصتی می دهند تا لحظات به یاد ماندنی ، با هم بودن و آینده پیش رو را جشن بگیرید. بنابراین ، اگر سالگرد شما در حال آمدن است ، آماده ارسال چند آرزوی زیبا برای همسر خود باشید. اگر کلمات در بیان احساسات شما ناکام هستند ، نگران نباشید. سایت شرمیلا  اینجاست تا در انجام این کار به شما کمک کند.

 

اولین سال ازدواج شامل کشف یکدیگر ، لذت بردن از لحظات دلپذیر ، پذیرش شرایط سخت و مواجهه با روزهای سخت است. بیشتر از همه ، این در مورد ایستادن در کنار یکدیگر در تمام این موارد است. این اولین سالگرد ازدواج را نقطه عطفی مهم برای جشن گرفتن می کند. و چه راهی بهتر از ارسال این آرزوها برای ابراز خوشحالی از تکمیل یک سال ازدواج. در ادامه متن هایی مناسب برای این روز را برای شما معرفی می کنیم.

من در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده ام
چون تو چشمانم را به زیبایی های زندگی باز کرده ای
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!💖

I am blind to all the problems of life
Because you have opened my eyes to the beauties of life
Happy wedding anniversary my love! 💖

************

برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی
اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم😊

For me, the glass is always half full and for you, it is always half empty
But that’s exactly what complements us!
Happy wedding anniversary my dear husband 😊

************

عشق من نسبت به تو با کلمات قابل وصف نیست
تو رو فراتر از حد و مرزها دوست دارم
سالگرد ازدواجمون مبارک!
My love for you cannot be described in words
I love you beyond boundaries
Happy wedding anniversary!

************

متن تبریک سالگرد ازدواج

مثل یه قفل بدون کلید
اگه تو با من نبودی زندگی کردن هیچ فایده ای نداشت
سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!
Like a keyless lock
If you were not with me, living would be useless
Happy wedding anniversary baby!

************

The day when you became my wife
Was the happiest in my life
I love you, sweetheart! Happy Anniversary

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم
سالگرد عشقمون مبارک!🥰

************

مهربان ترین ام
وقتی تو با منی سرود و شادی با من است.
نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هرلحظه دلم به یاد تو می‌تپد.
در قلب من آفتاب تابان باش.
سالروز ازدواجمان را عاشقانه تبریک می‌گویم.💗

My kindest
When you sing with me, joy is with me.
I engraved your role on my heart and my heart remembers you every moment.
Let the sun shine in my heart.
Congratulations on our wedding anniversary. 💗

************

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند و من
خاک من گل شود و گل شکفد از گل من
تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من

سال روز ازدواج مون مبارک عشقم💖

My heart longs to see you
My heart knows and I know and my heart knows and I
My soil will bloom and flowers will bloom from my flowers
Your love will never leave my heart

Happy wedding year my love 💖

************

دوست داشتن تو همه چیزیه که می خوام انجام بدم
خوشبختانه بقیه زندگیم رو برای انجام این کار وقت دارم
سالگرد ازدواجمون مبارک!

Loving you is all I want to do
Fortunately, I have time for the rest of my life to do this
Happy wedding anniversary!

************

لبخند زیبایت هنوز هم قلب من را ذوب می کند …
سالگرد ازدواجمون مبارک!
Your beautiful smile still melts my heart…
Happy wedding anniversary!

************

سالگردهای ازدواج می آیند و می روند اما
زندگی ما تا ابد به جشن در کنار هم بودن و عشقی جاودانه ادامه خواهد داد
دوستت دارم،
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر مهربانم!🥰

Marriage anniversaries come and go but
Our lives will continue to celebrate forever together and eternal love
I love you,
Happy wedding anniversary my dear wife!🥰

************

تبریک سالگرد ازدواج

ازدواج شاد رابطه میان دو نفر است که معنای تعهد، اعتماد، فداکاری وصداقت و بخشش را درک می کنند
درست مانند من و تو …
سالروز ازدواجمون مبارک عشقم!💖

A happy marriage is a relationship between two people who understand the meaning of commitment, trust, sacrifice, honesty and forgiveness.
Just like you and me…
Happy wedding anniversary my love!

************

آرزو می کنم عشق ما
بلندتر از کوه ها
وسیع تر از آسمان
روشن تر از ماه
و گرم تر از خورشید تابان باشد
سالگرد ازدواجمون مبارک مهربانم!💖😎

I wish our love
Higher than the mountains
Wider than the sky
Brighter than the moon
And be warmer than the shining sun
Happy wedding anniversary, my dear! 💖😎

************

جمله تبریک نامزدی:

تو فقط عشق من نیستی
تو روح و زندگی من هستی … سالگرد ازدواجمون مبارک!
You are not just my love
You are my soul and life… Happy wedding anniversary!

************

عشق من نسبت به تو هر سال که می گذرد بیشتر و بیشتر می شود
سالگرد ازدواج مون مبارک همسرم!🌹
My love for you grows more and more with each passing year
Happy wedding anniversary of my wife! 🌹

************

بودن تو در زندگی ام و عشقی که به قلب من تزریق کردی از من انسان بهتری ساخته است …
دوستت دارم همسر عزیزم، سالگرد ازدواجمون مبارک!🎈🌹

Your presence in my life and the love you injected into my heart has made me a better person…
I love you my dear wife, happy wedding anniversary! 🎈🌹

************

عشق واقعی یعنی من و تو … سالگرد ازدواجمون مبارک عسلم!😘
True love means you and me… Happy wedding anniversary honey 😘

************

هروز با شوق دیدنت چشم می گشایم
و وقتی تو را در کنارم می بینم دوست دارم بارها و بارها در برابر معبود زانو بزنم و سجده شکر کنم
که چون تویی را به من هدیه داد

سالروز آغاز با هم بودنمان مبارک

I look forward to seeing you every day
And when I see you by my side, I like to kneel and prostrate before the god over and over again and give thanks.
Because he gave you as a gift to me

Happy anniversary of the beginning of our being together

************

برگ جدیدی از زندگی ما ورق خورد
یک سال دیگر آغاز شده برای خلق خاطرات ارزشمند در کنار هم
یک سال دیگر برای کشف چیزهای جدید درباره هم
یک سال دیگر برای استحکام هرچه بیشتر پیوند زناشویی بین ما
عزیزم سالگرد ازدواجمون مبارک!💖
A new leaf of our life turned
Another year has begun to create valuable memories together
Another year to discover new things about each other
Another year to strengthen the marital bond between us as much as possible
Happy wedding anniversary baby 💖

************

چقدر دوست دارم تابستان را چون گرمایش وجودتوست
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم
How I love summer because it is the warmth of existence
Happy wedding anniversary my love

************

سال از پيوندمان گذشت
اي کاش گذر زمان در دستم بود تا لحظه هاي با تو بودن را آنقدر طولاني ميکردم
که براي بي تو بودنم وقتي نميماند
The year has passed since our transplant
I wish time was in my hands so that I could prolong the moments of being with you so long
That I am without you when there is no time left

************

شنيدم دوست داشتن از عشق برتر است حالا ميتوانم كاملا این جمله را درك كنم چون تا قبل از ازدواج عاشقت بودم اما حالا چون كودكي وابسته به مادر دوستت دارم و از بودنت لذت ميبرم
سالگرد ازدواجمون مبارک🥰
I heard that love is superior to love, now I can fully understand this sentence because I loved you before marriage, but now, as a child dependent on your mother, I love you and I enjoy being with you.
Happy wedding anniversary 🥰

************

عزيزم آهنگ صدايت زيبا ترين ترانه زندگيم
نفس هايت تنها بهانه نفس کشيدنم و وجودت تنها دليل زنده بودنم است
پس با من بمان تا زنده بمانم ***سالگرد ازدواجمون مبارک
Baby, your voice is the most beautiful song in my life
Your breath is the only excuse for me to breathe and your existence is the only reason I am alive
So stay with me to stay alive *** Happy wedding anniversary

************

آرامش، عشق، شادی و لحظات رمانتیک همه چیزی است که از زمانی که با تو ازدواج کردم در زندگی ام تجربه کرده ام
تو هدیه قشنگ خداوند برای من هستی
دوستت دارم، سالروز عشقمون مبارک!

Peace, love, happiness and romantic moments are all that I have experienced in my life since I married you.
You are a beautiful gift from God to me
I love you, happy anniversary of our love!

************

تو رویای رنگارنگ من، نور ماه من، درخشش صبح های من، تنها ساحل در رودخانه زندگی من و عشق جاودانه من هستی
سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!😊
You are my colorful dream, my moonlight, the glow of my mornings, the only shore on the river of my life and my eternal love
Happy wedding anniversary baby 😊

************

اگر به من فرصت دوباره ای برای آغاز زندگی داده می شد
سعی می کردم تو را زودتر پیدا کنم تا مدت زمان طولانی تری عاشقت باشم …
سالگرد ازدواج مون مبارک عشقم!😊😘
If I were given another chance to start life
I was trying to find you sooner to be in love with you for a longer time…
Happy wedding anniversary my love! 😊😘

************

همسرم
زنانه دوستت دارم
و مردانه می مانم به پایت …
و این زیباترین تناقضی است که
با عشق باورش کردم
سالگرد ازدواجمون مبارک😍
my spouse
I love you feminine
And I will stay masculine at your feet
And this is the most beautiful contradiction that
I believed it with love
Happy wedding anniversary 😍

************

آرزو می کنم سفر زندگی ما ابدی باشد و سرشار از شادی و لذت و خوشبختی …
سالگرد عشقمون مبارک عزیزم!
I wish our life journey is eternal and full of joy and happiness خوش
Happy anniversary of our love baby!

************

هر داستان عشق خاص، منحصر به فرد و زیبا است اما داستان عشق ما بهترین است…

سالگرد این عشق مبارک!

Every love story is special, unique and beautiful, but our love story is the best…

Happy anniversary of this love!

 

************

اگر من توانسته ام عشق را درک کنم تنها به خاطر توست … دوستت دارم، سالروز عشقمون مبارک عزیزم!

If I could understand love only because of you دارم I love you, happy birthday our love dear!
************

تو معشوق ناب من هستی
همیشه عاشقت و مجنون تو می مانم لیلی جانم
سالگرد عشقمون مبارک😊💖
You are my pure lover
I will always be in love with you and crazy, my dear Lily
Happy anniversary of our love 😊💖

************

امروز در سالگرد ازدواج مان به خاطرات خوش گذشته فکر می کنم
که چقدر زیبا و سریع گذشتند اما
شک ندارم بهترین خاطرات زندگی ما هنوز در راه است …
سالگرد عشقمون مبارک!
Today, on our wedding anniversary, I think of happy memories
How beautiful and fast they passed but
I have no doubt the best memories of our lives are still on the way…
Happy anniversary of our love!

************

با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است
ومن وجود پر مهر و سرشار از عشق تو
را در کاشانه قلبم به وضوح می بینم
و می دانم با تو می شود به خدا رسید
سالگرد ازدواجمان مبارک بر هر دومان!😘
Being with you is the best moment of my life
And I am a loving and full of your love
I can clearly see in the heart of my heart
And I know you can reach God
Happy wedding anniversary to both of us! 😘

************

من یکی از معدود مردان خوش شانسی هستم که
بهترین دوست، اولین و آخرین معشوقه و همسرش تنها یک زن است …
سالگرد ازدواجمون مبارک!

I’m one of the few lucky men
Best friend, first and last mistress and his wife is only one woman…
Happy wedding anniversary!

************

ازدواج شاد رابطه میان دو نفر است که معنای تعهد، اعتماد، فداکاری وصداقت و بخشش را درک می کنند
درست مانند من و تو …
سالروز ازدواجمون مبارک عشقم!

A happy marriage is a relationship between two people who understand the meaning of commitment, trust, sacrifice, honesty and forgiveness.
Just like you and me…
Happy wedding anniversary my love!

************

تبریک سالگرد ازدواج به همسر

جمله تبریک  طولانی برای سالگرد ازدواج:

نمی دانم اگر تو نبودی و از من حمایت نمی کردی من الان کجای زندگی ام قرار داشتم
فقط می دانم اگر نبودی زندگی من نیز تاریک و تیره بود …
امروز که سالگرد ازدواجمان را جشن می گیریم تنها می خواهم بگویم
“به خاطر همه چیز از تو ممنونم همسر خوبم … سالگرد عشقمون مبارک عزیزم!”😊

I do not know where I would be now if it were not for you and you did not support me
I only know that if you were not there, my life would be dark یره
Today, as we celebrate our wedding anniversary, I just want to say
“Thank you for everything, my good wife… Happy anniversary of our love my dear!” 😊

************

امروز سالگرد روزی است که ما همچون یک روح در دو بدن شدیم …
روزی که قلب های مان به هم گره خورد و یکی شد …
به خاطر عشقی که به زندگی ام بخشیدی از تو ممنونم عزیزم
سالگرد آغاز با هم بودنمان مبارک!👌💖
Today is the anniversary of the day we became like a soul in two bodies…
The day our hearts came together and became one…
Thank you for the love you gave to my life, darling
Happy anniversary of our beginning together! 👌💖

************

عشق من و مایه آرامش من
راهنما و الهام بخش من در شرایط سخت زندگی
و سرنوشت من هستی
روزی که برای اولین بار دیدمت تمام رویاهایم به حقیقت پیوست
دوستت دارم … سالگرد ازدواج مون مبارک!

My love and my comfort
Help and inspire me in difficult life situations
And you are my destiny
The day I saw you for the first time, all my dreams came true
I love you… Happy wedding anniversary!

************

با تو بودن برايم بهترين لحظات زندگي است
ومن وجود پر مهر و سرشار از عشق تو
را در كاشانه قلبم به وضوح ميبينم
ومي دانم با تو ميشود به خدا رسيد
سالگرد ازدواجمان مبارك بر هر دومان
Being with you is the best moment of my life
And I am a loving and full of your love
I can clearly see in the heart of my heart
And I know you can reach God with you
Happy wedding anniversary to both of us

************

از وقتي با هميم روزها و روزها گذشته چه تلخ چه شيرين معبود را شاكرم كه درتلخيها كنارم بودي و در شاديها را به كامم شيرين تر كردي
عزيز لحظه هاي بيقراريم سالگرد ازدواجمان مبارك
I have been grateful to the god, who was by my side in the bitterness and made me sweeter in my joys, since the past days and days, both bitter and sweet.
Dear restless moments, Happy wedding anniversary

************

عزيزم بهترين انتخاب عمرم همراه شدن با تو در مسير زندگي است
هر چيز خوبي در دنيا فقط يکيست شاخه گل به مناسبت سالگرد
ازدواجمان تقديمت ميکنم ياد آور بهترين انتخاب زندگي ام را فراموش نميکنم

Baby, the best choice of my life is to be with you on the path of life
Anything good in the world is just a bunch of flowers for an anniversary
I dedicate our marriage, I will not forget the best choice of my life

************

بهترین نوع عشق، عشقی است که روح را بیدار می کند
که ظرفیت وجود ما را افزایش می دهد
که صلح را به ذهن و قلب ما به ارمغان می آورد
… این عشق همان عشقی است که امیدوارم همیشه به تو تقدیم کنم
سالگرد عشقمون مبارک!

The best kind of love is the love that awakens the soul
Which increases our capacity for existence
Which brings peace to our minds and hearts
This love is the love that I hope to always offer you
Happy anniversary of our love!

************

علم بیولوژی می گوید رفتار انسان ها با بالا رفتن سن تغییر می کند اما
تو ثابت کرده ای که این نظریه اشتباه است
چون تو هر سال که می گذرد جذاب تر و رمانتیک تر از زمانی که برای اولین بار یکدیگر را ملاقات کردیم می شوی
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر خوبم!😊

Biology says that human behavior changes with age
You have proved that this theory is wrong
Because every year you become more attractive and romantic than when we first met.
Happy wedding anniversary my good wife! 😊

 

************

هیچ کس نمی تواند رابطه شگفت انگیزی که بین ماست را درک کند
و هیچکس همانند تو من را نمی فهمد …
اگرچه همه داستان های عشق زیبا هستند اما داستان عشق ما زیباترین آن هاست
دوستت دارم دلبندم،  سالگرد ازدواجمون مبارک!

No one can comprehend the wonderful relationship that exists between us
And no one understands me like you…
Although all love stories are beautiful, our love story is the most beautiful
I love you my dear, happy wedding anniversary!

************

تمام واژه های دنیا نیز برای توصیف عمق عشقی که نسبت به تو داشته ام
از لحظه ای که برای اولین بار دیدمت تا زمانی که تو به عشق من پاسخ دادی ….
کافی نیست
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

All the words in the world to describe the depth of my love for you
From the moment you first saw me until you responded to my love….
Not enough
Happy wedding anniversary my love!

************

شادترین روز زندگی من روزی بود که تو همسر من شدی
و از آن روز به بعد هر روز و هر لحظه احساس خوشبختی می کنم که عشق و همسر و دوستی همچون تو دارم
به خاطر همه چیز ممنونم
سالگرد عروسی مون مبارکسالگرد ازدواجتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما🌹🎈

The happiest day of my life was the day you became my wife
And from that day on, every day and every moment, I feel happy that I have love, a wife and a friend like you.
Thank you for everything
Happy Wedding Anniversary Congratulations on your wedding anniversary with thousands of roses
And I wish you a life full of love and affection
I wish you happiness 🌹🎈

************

دلم می خواد که تمام زندگیمان همیشه مثل اولین سالگرد ازدواج پر از عشق ، هیجان انگیر، جوان و پر از امید باشد. نخستین سالگرد ازدواجمان مبارک!😘

I want our whole life to always be like the first wedding anniversary full of love, exciting, young and full of hope. Happy first wedding anniversary! 😘

************

در سالگرد خود ، بیایید خاطراتی را که ساخته ایم به خاطر بیاوریم و به تمام آن خاطرات که هنوز ساخته نشده اند نگاه کنیم. اولین سالگرد مبارک. ”

On our anniversary, let’s recall the memories we’ve made and let’s look ahead at all those memories that are yet to be made. Happy 1st anniversary.”

************

. “جشن سالگرد ما بیست و چهار ساعت طول خواهد کشید ، اما جشن زندگی مشترک ما یک عمر و فراتر از آن طول خواهد کشید. اولین سالگردت مبارک عزیزم. ”

“The celebration of our anniversary will last for twenty-four hours, but the celebration of our lives together will last a lifetime and beyond. Happy first anniversary my darling.”

************

 

“اگر زندگی من قایقی بود که بر روی آبهای متلاطم سرنوشت شناور بود ، شما مجموعه بادبان هایی هستید که به من امید زندگی خواهد داد.. ”

“If my life were a boat floating on the turbulent waters of fate, you are a set of sails that will give me hope for life.”

************

“اگر زمان را می توان بارها و بارها به صورت حلقه ای بازی کرد ، من سال اول ازدواجمان را در حالت تکرار قرار می دادم زیرا فوق العاده بود. اولین سالگردت مبارک عزیزم. ”

“If time could be played over and over again in a loop, I would put the first year of our marriage in repeat mode because it has been fabulous. Happy first anniversary dear.”

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *